مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

106

دانلود:

31

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شناسایی و تحلیل راهبرد های کارآفرینانه در صنایع غذایی منتخب

صفحات

 صفحه شروع 611 | صفحه پایان 629

چکیده

 هدف پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل راهبردهای کارآفرینانه در صنایع غذایی منتخب است. با توجه به خلأ پژوهشی در زمینة راهبردهای کارآفرینانه در صنایع غذایی, پژوهشی کیفی با درنظرگرفتن رویکرد منبع محور و با استفاده از مدل مزیت رقابتی پتراف تعریف و اجرا شد. جامعة آماری شامل پانزده نفر از کارآفرینان حوزة صنایع غذایی, روش نمونه گیری گلوله برفی و روش جمع آوری داده ها مصاحبة نیمه ساختاریافته بوده است. برای تحلیل داده های حاصل از مصاحبة نیمه ساختاریافته با کارآفرینان, از روش کدگذاری باز, محوری و انتخابی استفاده شده است. نتیجة تحقیق شناسایی هشت راهبرد کارآفرینانه ای است که صنایع غذایی برای ایجاد مزیت رقابتی به کار می گیرند. این راهبردها عبارت اند از: راهبرد اتحاد, راهبرد توسعة فرانشیز, راهبرد تقلید خلاق, راهبرد نوآوری باز, راهبرد تملک, راهبرد تمرکز, راهبرد رشد از مقیاس کوچک و راهبرد به کارگیری توانمندی های سنتی و بومی.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  اسدی سی سخت، ک.، و طالبی، ک.، و حسینی، س. (1394). شناسایی و تحلیل راهبرد های کارآفرینانه در صنایع غذایی منتخب. توسعه کارآفرینی, 8(4 ), 611-629. https://sid.ir/paper/131174/fa

  Vancouver: کپی

  اسدی سی سخت کیهان، طالبی کامبیز، حسینی سیدرسول. شناسایی و تحلیل راهبرد های کارآفرینانه در صنایع غذایی منتخب. توسعه کارآفرینی. 1394 [cited 2023January31];8(4 ):611-629. Available from: https://sid.ir/paper/131174/fa

  IEEE: کپی

  اسدی سی سخت، ک.، طالبی، ک.، حسینی، س.، 1394. شناسایی و تحلیل راهبرد های کارآفرینانه در صنایع غذایی منتخب. توسعه کارآفرینی, [online] 8(4 ), pp.611-629. Available: https://sid.ir/paper/131174/fa.