مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,120

دانلود:

209

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی میزان شکارگری سن ( Andrallus spinidens (F و (Het.: Pentatomidae) روی کرم سبز برگ خوار برنج (Naranga aenescens Moore (Lep:Noctuidae در شرایط گلخانه و مزرعه

صفحات

 صفحه شروع 57 | صفحه پایان 68

چکیده

 به سن شکارگر Andrallus spinidens از دشمنان طبیعی کرم های برگ خوار برنج و از جمله کرم سبز برگ خوار برنج Naranga aenescens محسوب می شود. برای تعیین میزان شکارگری  پوره ها و حشرات بالغ این شکارگر آزمایش هایی در مزرعه و گلخانه طی سالهای 1379 و 1380 در ایستگاه تحقیقات در ایستگاه تحقیقات برنج آمل انجام شد. در مزرعه هر تکرار شامل یک قفس بود که یک عدد بوته برنج رقم طارم محلی در مرکز آن قرار داشت. در گلخانه نیز هر بوته برنج داخل یک گلدان کاشته شد. در هر قفس یا گلدان لارو سنین آخر کرم سبز بر گخوار برنج و سپس پوره های سنین دو تا پنج (در مزرعه فقط سن 5) شکارگر و حشرات کامل به نسبت های مختلف در آنها رها شد. در قفس ها و گلدان های شاهد کرم سبز برگخوار بدون حضور شکارگر وجود داشت. در شرایط مزرعه متوسط لارو کشته شده در روز به ازا هر عدد پوره سن پنجم و حشره کامل به ترتیب 0.033±1.44 و 0.08±1.87 عدد به دست آمد. در گلخانه میانگین لارو کشته شده در روز توسط هر پوره سن دو, سه, چهار, پنج و حشره کامل به ترتیب 0.006±0.43, 0.01±0.77, 0.03±1.28, 0.05±1.40, 0.05±1.92 در سال اول و 0.005±0.41, 0.007±0.76, 0.02±1.20, 0.02±1.23 و 0.06±2.20 در سال دوم بود به طوری که با افزایش سن پورگی میزان شکار افزایش می یافت. به طور کلی در شرایط متغیر گلخانه هر پوره سن دو A. spinidens در مدت 12 تا 15 روز به 11 تا 13 عدد لارو سنین آخر N. aenescens نیاز داشت تا به حشره کامل تبدیل شود. میانگین میزان شکارگری یک جفت حشره کامل نر و ماده طی دوره زندگی در گلخانه و مزرعه به ترتیب 0.05±4.06 و 0.028±3.55لارو در روز به دست آمد. نسبت جنسی (ماده / نر) برای آنها در گلخانه 1 و در مزرعه 1.08 بود. تفاوت در میزان شکارگری سن A. spinidens در شرایط طبیعی و شبه طبیعی با آنچه که در مطالعات قبلی آزمایشگاهی بیان شده است ما را به بررسی بیشتر رفتار تغذیه ای این حشره مفید در شرایط نزدیک به وضعیت های واقعی فرا می خواند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  محقق نیشابوری، جعفر، و نجفی نوایی، ایرج. (1382). بررسی میزان شکارگری سن (‌Andrallus spinidens (F و (Het.: Pentatomidae) روی کرم سبز برگ خوار برنج (Naranga aenescens Moore (Lep:Noctuidae در شرایط گلخانه و مزرعه. آفات و بیماریهای گیاهی، 71(1)، 57-68. SID. https://sid.ir/paper/13115/fa

  Vancouver: کپی

  محقق نیشابوری جعفر، نجفی نوایی ایرج. بررسی میزان شکارگری سن (‌Andrallus spinidens (F و (Het.: Pentatomidae) روی کرم سبز برگ خوار برنج (Naranga aenescens Moore (Lep:Noctuidae در شرایط گلخانه و مزرعه. آفات و بیماریهای گیاهی[Internet]. 1382؛71(1):57-68. Available from: https://sid.ir/paper/13115/fa

  IEEE: کپی

  جعفر محقق نیشابوری، و ایرج نجفی نوایی، “بررسی میزان شکارگری سن (‌Andrallus spinidens (F و (Het.: Pentatomidae) روی کرم سبز برگ خوار برنج (Naranga aenescens Moore (Lep:Noctuidae در شرایط گلخانه و مزرعه،” آفات و بیماریهای گیاهی، vol. 71، no. 1، pp. 57–68، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/13115/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی