مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

224

دانلود:

86

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

وضعیت تغذیه کودکان زیر دو سال و عوامل مرتبط با آن در مراکز شهری و روستایی جهرم سال 87-86

صفحات

 صفحه شروع 15 | صفحه پایان 20

چکیده

 مقدمه: تغذیه با شیر مادر و تغذیه تکمیلی نقش برجسته ای در رشد و تکامل کودک دارد. این پژوهش به منظور بررسی وضعیت تغذیه کودکان زیر دو سال در مناطق شهری و روستایی شهرستان جهرم انجام گرفت.روش کار: این پژوهش از نوع مقطعی و جامعه مورد مطالعه 435 نفر از کودکان با سن 18-24 ماه ساکن مناطق شهری و روستایی شهرستان جهرم بود. نمونه های پژوهش به روش نمونه گیری آسان انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسش نامه جمع آوری و با کمک روش های آمار توصیفی و استنتاجی تحلیل شدند.یافته ها: میانگین سنی کودکان مورد بررسی 20.86±3.305 ماه, میانگین سنی شیر مادر/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all" target="_blank">تغذیه انحصاری با شیر مادر 5.49±1.64 ماه و فراوانی درصدی شیر مادر/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all" target="_blank">تغذیه انحصاری با شیر مادر 55.4 درصد بود.در این مطالعه 26.9 درصد از کودکان از شیر مصنوعی (شیر خشک) استفاده می کردند. میانگین سن شروع غذای کمکی 6.04±0.956 ماه و میانگین سن تداوم تغذیه با شیر مادر تا دو سالگی 18.58±5.321 ماه بود.بحث و نتیجه گیری: با توجه به پایین بودن فراوانی شیر مادر/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all" target="_blank">تغذیه انحصاری با شیر مادر, عوارض بعدی آن و همچنین مصرف دو برابری شیر مصنوعی در شهر نسبت به روستا به نظر می رسد در ارتباط با نحوه شیر مادر/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all" target="_blank">تغذیه انحصاری با شیر مادر و مزایای آن به خصوص برای مادران در مراکز شهری اقدامات آموزشی بیش تری باید انجام شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی