مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: آمایش محیط | سال:1391 | دوره:5 | شماره:19 | صفحه شروع:165 | صفحه پایان:181

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

386

دانلود:

147

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شهردوستدار زنان مطالعه موردی: مرکز شهراردبیل

صفحات

 صفحه شروع 165 | صفحه پایان 181

چکیده

 امروزه فضاهای عمومی شهری, ضرورتی اساسی در برنامه های توسعه شهری یافته اند و از آنجا که فضایی برای زندگی اجتماعی ایجاد می کنند, بسیار پراهمیت هستند. فضا های عمومی شهری باید پتانسیل حضور گروه های مختلف اجتماعی را در جامعه فراهم آورد. در این مقاله با تاکید برضرورت حضور موثر زنان, تلاش شده است با بررسی یک فضای عمومی شهری (مرکز شهر اردبیل) میزان مطلوبیت این فضای شهری,جهت حضور زنان مورد بررسی قرارگیرد. لذا با مطالعه در مورد فضاهای عمومی و تجارب زنان در فضاهای شهری که شامل نیازها و مشکلات زنان در شهرها می باشد و با استفاده از تکنیک شاخص ساز, شاخص هایی را جهت سنجش مطلوبیت مرکز شهر اردبیل برای زنان استخراج نموده و در قالب پرسش نامه هایی بین بانوان استفاده کننده از فضا ارائه شد.این مقاله با هدف شناخت و ارزیابی فضاهای شهری مناسب زنان بر اساس یافته ها و نتایج یک بررسی میدانی از مرکز شهر اردبیل تهیه شده است. در نهایت پس از انجام تحلیل های آماری مناسب (آزمون خی دو, رگرسیون), به بررسی وجود رابطه بین متغیرهای وابسته و مستقل پرداخته شد. نتایج حاصل از تحلیل ها نشان می دهد که بین شاخص های تعریف شده و میزان رضایت زنان از فضاهای عمومی شهری رابطه ای مثبت و خطی وجود دارد و فضای شهری به همان نسبت که می تواند در توسعه عدالت اجتماعی راهگشا باشد, در صورتی که دقت کافی در برنامه ریزی و طراحی آن ها صورت نپذیرد, می تواند عاملی در جهت تعمیق نابرابری های اجتماعی گردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID