مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: آمایش محیط | سال:1391 | دوره:5 | شماره:19 | صفحه شروع:27 | صفحه پایان:45

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

213

دانلود:

133

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی ژئومورفولوژی کمی حوضه رود کارون و کاربرد آن در عمران شهر اهواز

صفحات

 صفحه شروع 27 | صفحه پایان 45

چکیده

 شهر اهواز با ارتفاع 18 متر از سطح دریا در طرفین رودخانه کارون گسترش یافته است, واقع شدن شهر در اراضی مسطح رودخانه باعث گردیده در فصل بارندگی سال, اراضی مسکونی و تاسیسات مجاور رودخانه در اثر طغیان آب دچار سیلاب گشته و خسارات مالی و جانی فراوانی را باعث گردد. در این پژوهش, تعیین ارتفاع و سیکل فرسایش حوضه و ضرائب آن ها به همراه نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی و عکس های هوایی مواد کار و تنظیم جدول و رسم نمودارهای مربوط به حوضه به صورت کمی, روش کار بودند. نتیجه این شد که ضریب هم بستگی حوضه بین دو متغیر مساحت و ارتفاع حوضه, از نوع ناقص و معکوس می باشد که با افزایش ارتفاع مساحت نسبی کاهش و با کاهش ارتفاع متغیر تجمعی مساحت نسبی افزایش دارد. رود کارون نیز به دلیل شیب ملایم اهواز در مرحله پیری بوده که باعث ته نشست مواد و تشکیل جزایر شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID