مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: آفات و بیماریهای گیاهی | سال:1391 | دوره:80 | شماره:2 (پیاپی 95) | صفحه شروع:19 | صفحه پایان:27

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

219

دانلود:

81

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شاخص های تغذیه ای (Helicoverpa armigera (Lep.: Noctuidae روی بذر پنج میزبان گیاهی

صفحات

 صفحه شروع 19 | صفحه پایان 27

چکیده

 در این مطالعه, شاخص های تغذیه ای لاروهای کرم غوزه پنبه Helicoverpa armigera روی پنج میزبان گیاهی شامل لوبیا چشم بلبلی, نخود, سویا, لوبیا سفید و ذرت در دمای 1±25 درجه سلسیوس, رطوبت نسبی 5±65 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی تعیین شد. کمترین میزان نرخ مصرف نسبی (RCR) لاروهای سن سوم روی لوبیا چشم بلبلی 0.512±3.21 بود. بالاترین میزان کارایی تبدیل غذای خورده شده (ECI) و نرخ رشد نسبی (RGR) روی میزبان چشم بلبلی به ترتیب 0.004±6.8 و 0.007±0.243 به دست آمد. کمترین میزان کارایی تبدیل غذای خورده شده (ECI) و کارایی تبدیل غذای هضم شده (ECD) (به ترتیب 0.002±2.4 و 0.005±6.9) از لاروهای سن چهارم روی ذرت مشاهده شد. بالاترین ECI و ECD لاروهای سن پنجم (به ترتیب 0.010±23.2 و0.10 ±84.5) و ششم (به ترتیب 0.017±26.7 و 0.011±40.5). روی لوبیا چشم بلبلی به دست آمد. میزان شاخص تقریبی هضم شوندگی (AD) مجموع سنین لاروی (از لارو سن سوم تا سن ششم) روی میزبان های گیاهی مختلف از 0.024±28.9 تا0.015 ±55 در نوسان بود که کمترین میزان آن روی ذرت و بیشترین میزان آن روی لوبیا چشم بلبلی بود. لاروهایی که از لوبیا چشم بلبلی تغذیه کرده بودند بالاترین مقدار ECI,ECD و RGR را نشان دادند. اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی, در بخش انگلیسی قابل رویت است.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID