مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: آفات و بیماریهای گیاهی | سال:1391 | دوره:80 | شماره:2 (پیاپی 95) | صفحه شروع:145 | صفحه پایان:160

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

173

دانلود:

83

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تعیین فنولوژی و کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی برای مدیریت یولاف وحشی زمستانه در مزارع گندم

صفحات

 صفحه شروع 145 | صفحه پایان 160

چکیده

 مدیریت علف هرز یولاف وحشی زمستانه در مزارع گندم با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و اطلاعات مربوط به فنولوژی تطبیقی, بر اساس درجه- روز رشد تجمعی مربوط به هر مرحله از رشد, آزمایشی در 4 منطقه از کشور شامل زنجان, کرج, ورامین و آمل در دو سال زراعی 86 - 1385و 87-1386 مورد ارزیابی قرار گرفت. نقشه های مدیریتی علف های هرز با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی برای استان مازندران تهیه شد. با وجود اختلافات زیادی که از لحاظ تقویم زمانی در فنولوژی تطبیقی یولاف وحشی زمستانه با گندم در سال ها و مناطق مختلف وجود داشت, اما از نظر نیاز حرارتی لازم برای رسیدن به مراحل رشدی مشابه, اختلافات فاحشی دیده نشد. زمان شروع و خاتمه کنترل شیمیایی یولاف وحشی زمستانه بصورت پس رویشی در مزارع گندم در اقلیم های مختلف به ترتیب 400 و 1000 درجه- روز رشد (دمای پایه صفر درجه سانتی گراد) در دوره رشدی گندم توصیه می گردد. با استفاده از نقشه های مدیریتی که در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی تهیه شده اند می توان زمان های مناسب شروع مدیریت شیمیایی (پس رویشی), خاتمه مدیریت شیمیایی (پس رویشی), مدیریت پیش رویشی یولاف وحشی زمستانه و مصرف کود نیتروژن را جهت کاهش رقابت یولاف وحشی زمستانه با گندم در مناطق مختلف اقلیمی (استان مازندران) پیش بینی و مدیریت نمود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID