مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: علوم مدیریت ایران | سال:1386 | دوره:2 | شماره:5 | صفحه شروع:123 | صفحه پایان:151

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

472

دانلود:

216

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تدوین مدل ارزیابی کیفیت زندگی کاری کارکنان در سازمانها

صفحات

 صفحه شروع 123 | صفحه پایان 151

چکیده

 هدف این مقاله تدوین ملی برای ارزیابی کیفیت زندگی کاری کارکنان در سازمانها می باشد. برای رسیدن به این هدف مبانی نظری, پژوهشهای انجام شده داخلی و خارجی و تجارب شرکتهای بزرگ مورد بررسی قرار گرفت تا مواد اصلی مورد نیاز برای ارایه مدل را به دست دهد. داده های پژوهش به وسیله پرسشنامه ساختمند از سه گروه نمونه که جمعا 455 نفر از مدیران و کارشناسان جامعه آماری بوده اند, بدست آمد. از گروه اول و دوم برای ارزیابی مولفه های کیفیت زندگی کاری و اهمیت هر یک از آنها استفاده شده و از گروه سوم برای ارزیابی وضعیت کیفیت زندگی کاری در جامعه آماری که بیانگر ادراک آنان نسبت به کیفیت زندگی کاری بود, استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی, ابعاد مدل کیفیت زندگی کاری را در سه عامل ساختاری- مدیریت, روانشناختی و اجتماعی خلاصه می کند. نتایج بدست آمده, مولفه های متشکله مدل را برای ارزیابی وضعیت کیفیت زندگی کاری کارکنان سودمند و مناسب نشان داد. نتایج حاصله از تحلیل واریانس تفاوت معنی داری بین شاخص کیفیت زندگی کاری و متغیرهای تعدیل کننده (سن, جنسیت, تحصیلات, شغل و رده شغلی, سمت سازمانی, درآمد, پاداش و زمان انجام کار) را در سطح آلفای 5 درصد نشان داد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID