مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: علوم مدیریت ایران | سال:1388 | دوره:4 | شماره:15 | صفحه شروع:59 | صفحه پایان:85

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

571

دانلود:

159

استناد:

8

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر فرهنگ سازمانی، تمرکز مالکیت و ساختار مالکیت بر کیفیت اطلاعات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحات

 صفحه شروع 59 | صفحه پایان 85

چکیده

 یکی از مهمترین وظایف مدیران, تهیه و انتشار اطلاعات مالی شرکت است. در کشورهای توسعه یافته تحقیقات بسیاری در جهت روشن ساختن عوامل موثر بر نحوه گزارشگری اطلاعات در شرکتها انجام شده است, اما در کشور ایران خلا تحقیقاتی شدیدی در این زمینه وجود دارد. از اینرو در تحقیق حاضر سعی شده تا برخی از جنبه های سازمانی اثرگذار بر کیفیت اطلاعات مالی (شامل فرهنگ سازمانی, تمرکز مالکیت, ساختار مالکیت) مورد توجه و بررسی قرار گیرد. در این تحقیق از روش مدل معادلات ساختاری و نرم افزارspls2  که مبتنی بر روش حداقل مربعات جزیی و واریانس محور است, استفاده گردید. زیرا این روش در اولین مراحل تدوین و ارایه یک تئوری مناسبتر است و در ضمن به حجم نمونه زیاد و فرض نرمال بودن جامعه محدود نیست. نتایج این تحقیق که روی  105شرکت بورسی انجام شد نشان می دهد سه عامل فرهنگ سازمانی, تمرکز مالکیت و ساختار مالکیت بر کیفیت اطلاعات مالی شرکتها اثر گذارند. از میان این عوامل, ساختار مالکیت کمترین اثر مستقیم را بر کیفیت اطلاعات دارد اما حایز اهمیت ترین نقش آن, اثر تعدیل شوندگی است که بر ارتباط بین فرهنگ سازمانی و کیفیت اطلاعات مالی و نیز رابطه بین تمرکز مالکیت و کیفیت اطلاعات مالی دارد. بنحوی که هرچه ساختار مالکیت شرکتی خصوصی تر باشد, تمرکز مالکیت منجر به افزایش کیفیت اطلاعات مالی می شود, این در حالی است که در شرکتهای با مالکیت کمتر خصوصی, این رابطه برعکس می باشد. از اینرو پیشنهاد می شود تا ترتیبی اتخاذ شود که شرکتهای غیرخصوصی / با مالکیت کمتر خصوصی, تنها مجاز به داشتن حداکثر%25  سهام شرکتهای بورسی (بطور مستقیم یا با واسط و از طریق شرکتهای زیر مجموعه یشان) باشند.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID