مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

732

دانلود:

422

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

طراحی سیستم تصمیم یار پایش علائم حیاتی بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه قلبی

صفحات

 صفحه شروع 75 | صفحه پایان 88

چکیده

 مقدمه: حجم زیاد اطلاعات پزشکی با بیماری ها و روش های درمانی متفاوت, می تواند یکی از عوامل بروز خطاهای درمانی در بخش مراقبت های ویژه قلبی باشد. هدف این پژوهش طراحی سیستمی بود که علائم حیاتی بیماران را به صورت مستمر و همزمان پایش نماید و در صورت غیر طبیعی بودن, هشدارهایی را تولید و مداخلات درمانی مناسب را به ترتیب اولویت پیشنهاد کند. روش کار: این پژوهش از نوع کاربردی-توسعه ای بود که به روش مقطعی در سال 1394 در بیمارستان شهید رجائی استان تهران انجام شد. 15 نفر پزشک متخصص و 15 نفر پرستار شاغل در بخش مراقبت های ویژه قلبی به صورت غیر تصادفی هدفمند به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. در طراحی سیستم از فناوری MEAN. js و داده های پایگاه دادهMIMIC II فیزیونت استفاده شد. یافته ها: حدود طبیعی و غیرطبیعی علائم حیاتی با توجه به شرایط محیطی و جمعیتی و انواع مداخلات درمانی با توجه به میزان تغییرات علائم حیاتی به ترتیب اولویت مشخص شدند. نتایج نشان داد که سیستم تصمیم یار در ارائه مداخلات درمانی از صحت 7/94 درصد, حساسیت 60/82 درصد و دقت 100 درصد برخوردار بود و در تولید هشدارهای به موقع دارای صحت 9/92 درصد, حساسیت 80 درصد و دقت 100 درصد است. نتیجه گیری: عوامل مختلفی در تعیین مقادیر علائم حیاتی و اولویت مداخلات درمانی تاثیرگذار هستند. نتایج نشان داد که سیستم های تصمیم یار بالینی می توانند به هنگام بروز وضعیت های پیش بینی نشده کمک کننده باشند. از نقطه نظر بالینی موجب تسهیل درک علائم حیاتی, تشخیص وضعیت بیمار و منجر به بهبود فرایند تصمیم گیری بالینی می شود که می تواند در کاهش خطاهای درمانی تاثیرگذار باشند.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  لنگری زاده، مصطفی، صدرعاملی، سیدمحمدعلی، و سلیمانی، محسن. (1396). طراحی سیستم تصمیم یار پایش علائم حیاتی بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه قلبی. مدیریت سلامت، 20(67 )، 75-88. SID. https://sid.ir/paper/130056/fa

  Vancouver: کپی

  لنگری زاده مصطفی، صدرعاملی سیدمحمدعلی، سلیمانی محسن. طراحی سیستم تصمیم یار پایش علائم حیاتی بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه قلبی. مدیریت سلامت[Internet]. 1396؛20(67 ):75-88. Available from: https://sid.ir/paper/130056/fa

  IEEE: کپی

  مصطفی لنگری زاده، سیدمحمدعلی صدرعاملی، و محسن سلیمانی، “طراحی سیستم تصمیم یار پایش علائم حیاتی بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه قلبی،” مدیریت سلامت، vol. 20، no. 67 ، pp. 75–88، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/130056/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی