مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مدیریت سلامت | سال:1396 | دوره:20 | شماره:67 | صفحه شروع:50 | صفحه پایان:63

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

485

دانلود:

115

استناد:

4

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی شاخص های عملکردی بخش اورژانس بعد از اجرای برنامه حضور پزشکان متخصص مقیم طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان های دولتی استان آذربایجان غربی

صفحات

 صفحه شروع 50 | صفحه پایان 63

چکیده

 مقدمه: به نظر می رسد حضور دائمی متخصصین مقیم, بر بهبود شاخص های عملکردی بخش اورژانس تاثیرگذار باشد. لذا, هدف از این مطالعه, بررسی عملکرد بخش اورژانس بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه, قبل و بعد از پیاده سازی برنامه حضور پزشکان متخصص مقیم طرح تحول نظام سلامت است. روش کار: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و توصیفی-تحلیلی است. در این مطالعه, ابتدا داده های مربوط به شاخص های عملکردی 23 بیمارستان دولتی استان آذربایجان غربی, از طریق فرم گردآوری داده برای دو دوره شش ماهه قبل و بعد از حضور متخصصین مقیم, جمع آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS 22, آزمون تحلیل اندازه های مکرر تحلیل شدند. سپس برای بررسی علل عملکرد خوب یا ضعیف, بهترین و ضعیف ترین بیمارستان از لحاظ عملکرد, با 15 نفر از پرسنل دو بیمارستان منتخب مصاحبه های نیمه ساختاریافته ای صورت گرفت و از طریق نرم افزار MAXQDA10, تکنیک تحلیل چارچوبی تحلیل شدند. یافته ها: حضور پزشکان متخصص مقیم, باعث بهبود نسبی شاخص های عملکردی چون «مدت زمان تعیین تکلیف بیماران اورژانسی در سطح یک تریاژ» (17/0 دقیقه کاهش) و «درصد بیماران تعیین تکلیف شده ظرف مدت شش ساعت» (36/1 درصد افزایش) شده است. (05/0P-Value >) نتایج حاصل از مصاحبه ها نیز نشان داد که حضور دائمی متخصص طب اورژانس, نحوه مدیریت در اورژانس, نحوه تریاژ بیماران و انجام مشاوره ها, فراهم کردن امکانات و فضای فیزیکی لازم, برگزاری کلاس های آموزشی برای پرسنل, وجود امکانات تشخیصی و نیز انگیزش پرسنل, عواملی هستند که باعث بهبود کلی عملکرد بخش اورژانس بهترین بیمارستان شده اند. نتیجه گیری: به طورکلی برنامه حضور پزشکان متخصص مقیم, درصورتی که به درستی اجرا شود, می تواند باعث بهبود شاخص های عملکردی بخش اورژانس شود. ضمن این که لازمه پیاده سازی هرچه بهتر این برنامه, انگیزش پزشکان می باشد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID