Start: 2/5/2023 8:44:08 AMEnd: 2/5/2023 8:44:08 AM >> 579

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

221

دانلود:

47

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

زیست سنجی فرمولاسیون پودر قابل تعلیق از بلاستوسپور قارچ Lecanicillium muscarium روی شته جالیز Aphis gossypii

صفحات

 صفحه شروع 51 | صفحه پایان 60

چکیده

 فرمولاسیون پودر قابل تعلیق از قارچ L. muscarium روی پوره سن دوم شته جالیزA. gossypii , مورد ارزیابی قرار گرفت. تیمارها شامل بلاستوسپور تازه تولید شده و بلاستوسپور فرموله شده تازه بود. آزمایش یک ماه و هفت ماه بعد با بلاستوسپور فرموله شده و نگهداری شده در قفسه آزمایشگاه (دمای 2±22 درجه سانتی گراد) و یخچال (دمای 1±4 درجه سانتی گراد) به صورت جداگانه تکرار شد. تجزیه آماری داده ها نشان داد که شش نمونه قارچ و غلظت های بکار رفته با همدیگر اختلاف معنی دار داشتند (p<0.01). مقایسه میانگین ها نشان داد که قارچ فرموله شده (نگهداری در یخچال به مدت یک ماه) با 56.19±7.28 درصد بیشترین و قارچ فرموله شده (نگهداری در قفسه آزمایشگاه به مدت هفت ماه) با 15.15±1.83 درصد کمترین درصد تلفات را داشتند. مقایسه حدود بالا و پایین LC50 نشان داد که فقط قارچ فرموله شده ای که هفت ماه در قفسه آزمایشگاه نگهداری شده بود با 5 نمونه دیگر اختلاف معنی دار داشت. مقایسه حدود بالا و پایین LT50 نشان داد که تنها در غلظت 108 بلاستوسپور در میلی لیتر قارچ فرموله شده که یک ماه در یخچال نگهداری شده بود با سایر تیمارها اختلاف معنی دار وجود داشت. بطور کلی نتایج آزمایش های اخیر نشان داد که بلاستوسپور تولید شده در عصاره سیب زمینی و فرمولاسیون انتخاب شده, روی شته جالیز زهرآگینی داشت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی