video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

893

دانلود:

259

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اندازه گیری فعالیت آنزیم فسفوليپاز A2 در زهر خام و فراکسیونهای جدا شده از زهر افعی لبتینای ایران

صفحات

 صفحه شروع 355 | صفحه پایان 360

چکیده

 زمینه و هدف: زهر مارها کمپلکس پیچیده ای از پروتئین هایی با فعالیت های بیولوژیکی مختلف می باشند. افعی لبتینا یکی از مارهای سمی در ایران است. در این مطالعه با بررسی روی زهر خام افعی لبتینا, به بررسی وجود آنزیم فسفولیپاز A2 پرداخته شد.روش بررسی: صد میلی گرم زهر خام افعی لبتینا (P I-P V) با استفاده از کروماتوگرافی ژل فیلتراسیون روی سفادکس G-100 که با بافراستات آمونیوم 20 میلی مولار (pH=4.6) به تعادل رسیده بود به 5 فراکسیون مجزا شد. غلظت پروتئین زهر خام و فراکسیون های آن با استفاده از آلبومین سرم گاوی به عنوان استاندارد تعیین شد. فعالیت فسفولیپاز A2 با استفاده از سوسپانسیون زرده تخم مرغ به عنوان سوبسترا تعیین گردید.یافته ها: حدود 89 درصد از زهر خام لیوفیلیزه این افعی, پروتئین بود. زهر خام به پنج فراکسیون مجزا شد که بر طبق خارج شدن از ستون, Peak I تا (P I-P V) Peak V نامگذاری شدند. فعالیت مخصوص در زهر خام, PeakI, PeakII و PeakIII به ترتیب 25U/mg.2, 078 U/mg.0, 76 U/mg.2 و 04 U/mg.1 بدست آمد.نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که آنزیم فسفولیپاز A2 در زهر خام دارای فعالیت بالایی می باشد. در بین پیکها, پیک II دارای بیشترین فعالیت بود در صورتیکه فعالیت قابل توجهی در پیک I مشاهده نشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  شانکی باورصاد، مهرنوش، آموزگاری، زهره، و نوربهبهانی، مژگان. (1388). اندازه گیری فعالیت آنزیم فسفوليپاز A2 در زهر خام و فراکسیونهای جدا شده از زهر افعی لبتینای ایران. مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 8(3 (مسلسل 62))، 355-360. SID. https://sid.ir/paper/12974/fa

  Vancouver: کپی

  شانکی باورصاد مهرنوش، آموزگاری زهره، نوربهبهانی مژگان. اندازه گیری فعالیت آنزیم فسفوليپاز A2 در زهر خام و فراکسیونهای جدا شده از زهر افعی لبتینای ایران. مجله علمی پزشکی جندی شاپور[Internet]. 1388؛8(3 (مسلسل 62)):355-360. Available from: https://sid.ir/paper/12974/fa

  IEEE: کپی

  مهرنوش شانکی باورصاد، زهره آموزگاری، و مژگان نوربهبهانی، “اندازه گیری فعالیت آنزیم فسفوليپاز A2 در زهر خام و فراکسیونهای جدا شده از زهر افعی لبتینای ایران،” مجله علمی پزشکی جندی شاپور، vol. 8، no. 3 (مسلسل 62)، pp. 355–360، 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/12974/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی