مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

951

دانلود:

269

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

چینه نگاری ایزوتوپ کربن رسوبات آپتین زیرین غرب منطقه کپه داغ در ایران (برش تکل کوه)

صفحات

 صفحه شروع 67 | صفحه پایان 78

چکیده

 منحنی ایزوتوپ کربن 13 رسوبات آپتین (قسمت های فوقانی سازند سرچشمه و کل سازند سنگانه) در برش تکل کوه, غرب حوضه رسوبی کپه داغ مورد بررسی قرار گرفته است. در برش مورد مطالعه لیتولوژی غالب مارن, سنگ آهک مارنی و شیل است. مطالعات بیوستراتیگرافی بر پایه نانوفسیل های آهکی صورت گرفته و دو بیوزون نانوفسیلی Chiastozygus litterarius Zone (NC6) و Rhagodiscus angustus Zone (NC7A) در محدوده فوق تشخیص داده شده است. بر اساس نانوفسیل های آهکی موجود سن سازند سرچشمه, بارمین پسین - آپتین پیشین و سن سازند سنگانه, آپتین پیشین - ابتدای آپتین پسین است. در منحنی ایزوتوپ کربن 13 در مقیاس متوسط دو ناهنجاری اصلی (ناهنجاری کاهشی - افزایشی) قابل مشاهده است که به رخداد غیرهوازی اقیانوسی ابتدای آپتین نسبت داده شده اند. در این منحنی در مقیاس کوچکتر قطعات C2, C3, C4-C6,C7  و C8 تشخیص داده شده است. در برش مورد مطالعه داده های نانوفسیلی و ایزوتوپی با هم مطابقت دارند. همچنین تطابق داده های بیوستراتیگرافی و ایزوتوپی برش مورد مطالعه با سایر برش ها در مناطق دیگر دنیا از دقت بالایی برخوردار است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  ماهانی پور، اعظم، لطفعلی کنی، انوشیروان، و آدابی، محمدحسین. (1391). چینه نگاری ایزوتوپ کربن رسوبات آپتین زیرین غرب منطقه کپه داغ در ایران (برش تکل کوه). زمین شناسی ایران، 6(24)، 67-78. SID. https://sid.ir/paper/129425/fa

  Vancouver: کپی

  ماهانی پور اعظم، لطفعلی کنی انوشیروان، آدابی محمدحسین. چینه نگاری ایزوتوپ کربن رسوبات آپتین زیرین غرب منطقه کپه داغ در ایران (برش تکل کوه). زمین شناسی ایران[Internet]. 1391؛6(24):67-78. Available from: https://sid.ir/paper/129425/fa

  IEEE: کپی

  اعظم ماهانی پور، انوشیروان لطفعلی کنی، و محمدحسین آدابی، “چینه نگاری ایزوتوپ کربن رسوبات آپتین زیرین غرب منطقه کپه داغ در ایران (برش تکل کوه)،” زمین شناسی ایران، vol. 6، no. 24، pp. 67–78، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/129425/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی