مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,216

دانلود:

298

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شناسایی خاک های شور با تحلیل طیفی داده های سنجنده LISS-III و داده های میدانی مطالعه موردی: استان فارس (دریاچه طشک و بختگان)

صفحات

 صفحه شروع 75 | صفحه پایان 88

چکیده

 با توجه به گسترش وسیع خاک های شور در ایران و تاثیر شوری آن بر عملکرد محصولات کشاورزی, شناسایی این زمین ها از اهمیت زیادی برخوردار است. به منظور شناسایی و تحلیل طیفی طبقات مختلف شوری خاک های اطراف دریاچه طشک و بختگان, از تصاویر سنجنده LISS-III استفاده گردید. پس از انجام تصحیحات لازم بر روی تصاویر, نمونه های آموزشی و کنترل زمینی انتخاب و نمونه های خاک از عمق 5-0 سانتی متری, جمع آوری و جهت انجام تجزیه های لازم به آزمایشگاه ارسال گردید. سپس به منظور تهیه نقشه پوشش اراضی و شوری, طبقه بندی پیکسل های تصویر با انتخاب رویکردهای مختلف و با الگوریتم حداکثر مشابهت انجام شد. تحلیل نمودارهای دوبعدی و طیفی نشان داد؛ پوسته های نمکی سفیدرنگ در بالاترین بخش خط خاک و پوسته های نمکی تیره رنگ در بخش های پایین تر این خط قرار دارند. زبری, ناهمواری و همچنین حضور رطوبت از عوامل موثر در کاهش بازتاب پوسته های نمکی منطقه مورد مطالعه شناخته شد و در خاک های غیر شور نیز زبری حاصل از کلوخه های ناشی از عملیات خاکورزی, از عوامل تاثیر گذار در کاهش انعکاس بود. وجود پوشش گیاهی و کاه و کلش برجای مانده از محصولات, در تشخیص خاک های شور منطقه مورد مطالعه ایجاد خطا نمود. ارزیابی نتایج دقت طبقه بندی رویکردهای تصویری مختلف, حاکی از آن بود, زمانی که از تمام باندهای سنجنده استفاده گردید صحت کل, کاربر و تولیدکننده افزایش یافت. در این تحقیق خاک های با شوری بیش از 16 دسی زیمنس بر متر از دقت های بالاتری برخوردار بودند و وجود تداخل طیفی در خاک های با شوری 8-4 و 16-8 دسی زیمنس بر متر منجر به کاهش دقت در این طبقه ها شد. ارزیابی نقشه شوری نشان داد که خاک های با شوری بیش از 16 دسی زیمنس بر متر, در نزدیکی دریاچه و عمدتا در قسمت جنوب, جنوب غرب و جنوب شرق منطقه مورد مطالعه وجود داشت. در شمال منطقه نیز شوری های 8 تا 16 دسی زیمنس بر متر در زمین های کشاورزی, نتیجه شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  عبدالعظیمی، هادی، علوی پناه، سیدکاظم، مهدیان، محمدحسین، متین فر، حمیدرضا، پذیرا، ابراهیم، و مسیح آبادی، محمدحسن. (1389). شناسایی خاک های شور با تحلیل طیفی داده های سنجنده LISS-III و داده های میدانی مطالعه موردی: استان فارس (دریاچه طشک و بختگان). زمین شناسی ایران، 4(13)، 75-88. SID. https://sid.ir/paper/129300/fa

  Vancouver: کپی

  عبدالعظیمی هادی، علوی پناه سیدکاظم، مهدیان محمدحسین، متین فر حمیدرضا، پذیرا ابراهیم، مسیح آبادی محمدحسن. شناسایی خاک های شور با تحلیل طیفی داده های سنجنده LISS-III و داده های میدانی مطالعه موردی: استان فارس (دریاچه طشک و بختگان). زمین شناسی ایران[Internet]. 1389؛4(13):75-88. Available from: https://sid.ir/paper/129300/fa

  IEEE: کپی

  هادی عبدالعظیمی، سیدکاظم علوی پناه، محمدحسین مهدیان، حمیدرضا متین فر، ابراهیم پذیرا، و محمدحسن مسیح آبادی، “شناسایی خاک های شور با تحلیل طیفی داده های سنجنده LISS-III و داده های میدانی مطالعه موردی: استان فارس (دریاچه طشک و بختگان)،” زمین شناسی ایران، vol. 4، no. 13، pp. 75–88، 1389، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/129300/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی