مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

702

دانلود:

421

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

الویت های پژوهشی بهداشت کار

صفحات

 صفحه شروع 123 | صفحه پایان 133

چکیده

 زمینه و هدف: تعیین اولویت های پژوهشی سبب جلوگیری از هدر رفتن بودجه و کارآمدترشدن تحقیقات می شود. توجه به سلامت شاغلین از ضروریات تامین سلامت جامعه و توسعه پایدار در کشور است و سرمایه گذاری در این زمینه کلید رشد اقتصادی و افزایش تولید است, لذا این طرح به منظور تعیین اولویت های پژوهشی در حوزه سلامت شغلی انجام شد.روش بررسی: نوع مطالعه در پژوهش حاضر مطالعه اکتشافی و از نوع کیفی است. به منظور تعیین اولویت های پژوهشی از مدل پیشنهادی COHRED استفاده شد. جمع آوری اطلاعات از طریق مرور متون و مقالات, استفاده از نظر صاحب نظران و متخصصان این حوزه به روش مصاحبه و دلفی و اخذ آمار از نهادهای رسمی مرتبط صورت پذیرفت. اولویت دهی بر اساس روش دلفی و در دو مرحله انجام شد. در این طرح از بین 70 نفر ذینفعان کلیدی شناخته شده, 22 نفر از صاحب نظران در مطالعه مشارکت کردند. آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار برای داده های کمی و درصد و تعداد برای داده های کیفی مورد استفاده قرار گرفت.یافته ها: بیماری های اسکلتی عضلانی و سوانح و حوادث شغلی دارای بالاترین اولویت پژوهشی بودند. مشاغل کارگری در صنایع و معادن دارای بالاترین اولویت پژوهشی بود. همچنین سه شاخص ارائه عادلانه خدمات سلامت, امنیت شغلی و شیوه زندگی سالم دارای بالاترین اولویت بودند.نتیجه گیری: تعیین اولویت پژوهشی در این تحقیق با توجه به گستردگی حوزه های پژوهشی انجام شد که می تواند به عنوان ابزاری کارآمد برای تصمیم گیری سیاستگزاران در خصوص توزیع منابع جهت انجام پژوهش های سلامت شغلی می باشد.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

فرشاد، علی اصغر، میرکاظمی، رکسانا، طاهری، فرشته، مریدی، پروین، قائمی مود، شیدرخ، و علمدار، مرضیه. (1396). الویت های پژوهشی بهداشت کار. سلامت کار ایران، 14(1)، 123-133. SID. https://sid.ir/paper/129214/fa

Vancouver: کپی

فرشاد علی اصغر، میرکاظمی رکسانا، طاهری فرشته، مریدی پروین، قائمی مود شیدرخ، علمدار مرضیه. الویت های پژوهشی بهداشت کار. سلامت کار ایران[Internet]. 1396؛14(1):123-133. Available from: https://sid.ir/paper/129214/fa

IEEE: کپی

علی اصغر فرشاد، رکسانا میرکاظمی، فرشته طاهری، پروین مریدی، شیدرخ قائمی مود، و مرضیه علمدار، “الویت های پژوهشی بهداشت کار،” سلامت کار ایران، vol. 14، no. 1، pp. 123–133، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/129214/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی