مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: سلامت کار ایران | سال:1396 | دوره:14 | شماره:1 | صفحه شروع:93 | صفحه پایان:113

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,000

دانلود:

210

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی مطالعات مرتبط با حوادث شغلی از ابتدای سال 1380 الی پایان 1393 در ایران: مرور سیستماتیک

صفحات

 صفحه شروع 93 | صفحه پایان 113

چکیده

 زمینه و هدف: حوادث شغلی و بررسی آنها از جمله مهمترین موضوعات در زمینه ایمنی صنعتی می باشند. چنانچه این حوادث به خوبی بررسی شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند, احتمال کاهش رخداد آنها وجود خواهد داشت. این بررسی با هدف فراهم نمودن اطلاعات ارزشمند برای محققان و بررسی کنندگان حوادث شغلی صورت گرفته است.روش بررسی: در این مطالعه به صورت سیستماتیک مجلات علمی دانشگاهی فارسی زبان بررسی شدند. هدف یافتن, طبقه بندی و تجزیه و تحلیل مقالاتی بود که از ابتدای سال 1380 تا پایان 1393 در خصوص حوادث شغلی در این مجلات منتشر شده بودند. بر این اساس نخست فهرست مجلات معتبر علمی (59 مجله) و در گام بعدی, مقالات مرتبط با حوادث شغلی (106 مقاله) انتخاب شدند. معیار انتخاب مجلات مورد نظر, دارا بودن حداقل یک مقاله در زمینه حوادث شغلی بود. مقالات بر اساس سال انتشار, مجله منتشر کننده و زمینه بررسی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: نتایج بررسی نشان داد که بیشترین مطالعات به ترتیب در زمینه خدمات درمانی (19.80 درصد), تولید و صنعت (16.98 درصد) و اپیدمیولوژی (11.32 درصد) انجام شده اند. همچنین در شش سال اول بررسی تنها 12 (11.32 درصد) مقاله در زمینه حوادث شغلی در مجلات منتشر شده اند در حالی که در شش سال انتهایی بررسی 73 (68.86 درصد) مقاله منتشر شده اند. 42 مجله تنها دارای یک مقاله مرتبط بودند و 17 مجله بیش از یک مقاله در زمینه حوادث شغلی منتشر کرده بودند. دو مجله طب کار و سلامت کار ایران 19.80 درصد مقالات را به خود اختصاص داده بودند.نتیجه گیری: این مقاله می تواند تا حدودی یکی از نیازهای محققان و متخصصان ایمنی و بهداشت شغلی را به عنوان یک منبع علمی برآورد نماید و به تعیین عناوین مطالعات تحقیقاتی برای مقاطع مختلف در زمینه حوادث شغلی در ایران کمک نماید.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID