مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,336

دانلود:

2,485

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر استرس های شغلی بر رضایت شغلی حسابداران

صفحات

 صفحه شروع 46 | صفحه پایان 53

چکیده

 زمینه و هدف: استرس شغلی عاملی مهم در ایجاد عوارض جسمی و روانی در کارکنان است و آثار و پیامدهای منفی بر سازمان دارد. هدف تحقیق حاضر, بررسی تاثیر استرس های شغلی (ارزیابی عملکرد, حجم کار, تصمیم گیری, مسوولیت/ اختیار) بر رضایت شغلی حسابداران می باشد.روش بررسی: روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. داده ها از طریق پرسشنامه استرس شغلی کان و همکاران (1964) و مقیاس رضایت شغلی ارزیابی سازمانی میشیگان جمع آوری شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه حسابداران شاغل در شرکت های تولیدی, خدماتی و بازرگانی استان یزد می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 179 نفر از آن ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار LISREL انجام شد.یافته ها: با توجه به مقدار قدر مطلق آماره t برابر 2.72 و مقدار تاثیر برابر 0.20 و منفی, می توان گفت استرس شغلی بر رضایت شغلی تاثیر معنادار و منفی دارد؛ همچنین با توجه به این که قدر مطلق آماره t مربوط به تصمیم گیری, ارزیابی عملکرد و حجم کار کم تر از 1.96 است, می توان گفت این مولفه ها تاثیر معناداری بر رضایت شغلی ندارند؛ اما قدر مطلق آماره t مربوط به مولفه مسوولیت/ اختیار برابر با 2.44 و مقدار تاثیر 0.52 و منفی می باشد؛ بنابراین می توان گفت مسوولیت/ اختیار بر رضایت شغلی تاثیر معنادار و منفی دارد.نتیجه گیری: با توجه به این که استرس شغلی بر رضایت شغلی تاثیر دارد, به کارگیری راهبردهای موثر از سوی مدیران برای کاهش استرس های شغلی حسابداران نظیر مشخص کردن حوزه کاری و دادن اختیارات کافی جهت انجام مسوولیت های شغلی امری ضروری است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  یوسفی، شکوفه، نایب زاده، شهناز، و اسلامی، حسین. (1394). تاثیر استرس های شغلی بر رضایت شغلی حسابداران. سلامت کار ایران، 12(3)، 46-53. SID. https://sid.ir/paper/129098/fa

  Vancouver: کپی

  یوسفی شکوفه، نایب زاده شهناز، اسلامی حسین. تاثیر استرس های شغلی بر رضایت شغلی حسابداران. سلامت کار ایران[Internet]. 1394؛12(3):46-53. Available from: https://sid.ir/paper/129098/fa

  IEEE: کپی

  شکوفه یوسفی، شهناز نایب زاده، و حسین اسلامی، “تاثیر استرس های شغلی بر رضایت شغلی حسابداران،” سلامت کار ایران، vol. 12، no. 3، pp. 46–53، 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/129098/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی