مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پیک نور- علوم انسانی | سال:1385 | دوره:4 | شماره:3 (ویژه تربیت بدنی) | صفحه شروع:30 | صفحه پایان:37

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

511

دانلود:

103

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی وضعیت مهره های پشتی و کمری زنان باردار، قبل و بعد از زایمان و ارایه تمرینات حرکتی

صفحات

 صفحه شروع 30 | صفحه پایان 37

چکیده

 تغییرات وضعیت بدن مادران در دوران بارداری عامل بروز برخی ناهنجاریها مانند کیفوز پشتی و لوردوز کمری در ستون مهره هاست. در این تحقیق به بررسی وضعیت کیفوز پشتی و لوردوز کمری زنان باردار, قبل و بعد از زایمان, در شهر کرمان, به منظور ارایه برنامه حرکات اصلاحی مناسب, پرداخته شده است. به این منظور, زاویه کیفوز پشتی و لوردوز کمری 30 نفر از زنان باردار واجد شرایط تحقیق حاضر با استفاده از کانفورماتور به دست آمد. نمونه ها همه سالم بودند. دامنه سنی 20 تا 30 سال و دامنه قدی 150 تا 170 سانتی متر داشتند. در این تحقیق, برای مقایسه میزان کیفوز پشتی زنان باردار قبل و بعد از زایمان و لوردوز از آزمون t استودنت و برای ارتباط وضعیت کیفوز پشتی و لوردوز کمری زنان باردار با هر یک از متغیرهای سن, قد و وزن از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.تجزیه و تحلیل آماری یافته ها نشان داد که بین وضعیت کیفوز پشتی زنان باردار قبل و بعد از زایمان تفاوت معنی داری وجود ندارد و بین وضعیت لوردوز کمری زنان باردار قبل و بعد از زایمان تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین یافته های تحقیق نشان داد که بین وضعیت کیفوز پشتی و لوردوز کمری زنان باردار با هر یک از پارامترهای سن, قد و وزن ارتباط معنی داری وجود ندارد. این مقاله توصیه ها و راهکارها و تمرینات حرکتی برای سرعت بخشیدن به روند برگشت سریعتر ناهنجاریهای اسکلتی ایجاد شده در نتیجه گذران دوران بارداری به حالت طبیعی قبل از زایمان ارایه می دهد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID