مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پیک نور- علوم انسانی | سال:1388 | دوره:7 | شماره:4 | صفحه شروع:78 | صفحه پایان:87

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

181

دانلود:

85

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رابطه سبک رهبری با اثربخشی مسوولین دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان اردبیل

صفحات

 صفحه شروع 78 | صفحه پایان 87

چکیده

 هدف این تحقیق بررسی رابطه سبک های رهبری با میزان اثربخشی مسوولان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان اردبیل است. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی است و به شکل میدانی اجرا شده است. در این تحقیق, مسوولان و معاونان آموزشی دانشگاه ها جامعه آماری اند؛ بنابراین, اطلاعات لازم با پرسش نامه استاندارد و هنجار شده تحلیل رفتار رهبر موسسه بلانچارد جمع آوری و با نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شده است.برای اطمینان کامل از پایایی بودن پرسش نامه از آلفای کرونباخ استفاده شده است که با ضریب 85% به تایید رسید. البته این پرسش نامه پیش از این, در رساله دوره دکتری در جامعه ایرانی با ضریب پایایی استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان می دهد که اثربخشی مسوولین با سبک های رهبری انتخابی ارتباط معنی داری دارد. سن آزمودنی ها و سبک های رهبری انتخابی رابطه معنی داری ندارند. سطح تحصیلات آزمودنی ها و سبک های رهبری انتخابی رابطه معنی داری ندارند. سابقه آزمودنی ها و سبک های رهبری انتخابی رابطه معنی داری ندارند.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID