مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

238

دانلود:

174

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی متوازن و مدیریت پایدار مبتنی بر ارزش

صفحات

 صفحه شروع 104 | صفحه پایان 116

چکیده

 با توجه به اهمیت اقتصاد مبتنی بر دانش و نقش فزاینده دارایی های نامشهود در سودآوری و شکل گیری شیوه های نوین اقتصادی کسب و کار, دیگر نمی توان با ابزارهای اندازه گیری عملکرد دوران اقتصاد صنعتی موفقیت سازمان را سنجید.ارزیابی متوازن یکی از مهم ترین و نوین ترین فن های ارزیابی عملیات عملکرد سازمان و چهارچوبی برای مدیریت راهبردی در راستای تغیرات سازمانی است. با آن می توان عملکرد مدیران سازمان ها را از جنبه های مالی, مشتریان, فرایند داخلی, یادگیری و رشد و نوآوری و حتی جنبه های غیربازاری-جنبه های زیست محیطی و اجتماعی-که ابعاد فرایند توسعه پایدار را شکل می دهند ارزیابی کرد. لحاظ کردن جنبه غیربازاری-در قالب نگاه به موضوعاتی چون امنیت, سلامتی و تندرستی جامعه, حفاظت محیط زیست, کار کودکان, آزادی عمل و مشروعیت قانونی-در سیستم ارزیابی متوازن استاندارد که کاپلن و نورتون ارایه داده اند, مناسب به نظر می رسد. برای طراحی آن باید تاثیر سازه ها و عوامل مهمی چون اندازه شرکت, حجم دوایر و ساختار سرمایه در هر صنعت که منجر به ایجاد و گسترش ارزیابی متوازن می شود در نظر گرفته شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی