مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پیک نور- علوم انسانی
سال:1388 | دوره:7 | شماره:4
صفحه شروع:32 | صفحه پایان:43

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

144

دانلود:

358

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تجدید ساختار در نظام مدیریت دولتی کشور ترکیه در چشم انداز ارتباط با اتحادیه اروپا

نویسنده

رسولی رضا

صفحات

 صفحه شروع 32 | صفحه پایان 43

چکیده

 موضوع مقاله تجدید ساختار در نظام مدیریت دولتی کشور ترکیه در راه پیوستن به اتحادیه اروپاست. اصلاحات در نظام مدیریت دولتی ترکیه, برای سازگار شدن با اصول و سیاست های مدیریت دولتی اتحادیه اروپا مطرح و در نظر بوده است. در این مقاله, نخست طراحی و سیاست های مدیریت دولتی اتحادیه اروپا ارزیابی شده, سپس در پیوند با آن پیشنهادها و چشم-اندازهایی درباب اصلاح نظام مدیریت دولتی ترکیه ارایه شده است. همچنین, با تاکید به ابعاد منفی و مثبت این نظام, در سطح اصول و عرف معاصر, به ضرورت اصلاح اشاره شده است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.