مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پیک نور- علوم انسانی | سال:1384 | دوره:3 | شماره:3 (ویژه مدیریت) | صفحه شروع:11 | صفحه پایان:21

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

762

دانلود:

490

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

سرمایه اجتماعی در سازمان

صفحات

 صفحه شروع 11 | صفحه پایان 21

چکیده

سرمایه اجتماعی به عنوان «حلقه مفقوده» تبیین علت پیشرفت بعضی جوامع و عدم شکوفایی برخی دیگر نامیده شده است. ریشه واژه اجتماعی به معنای «دوست و رفیق» است, و اساسا واژه اجتماعی از پدیده دوستی ناشی شده است و نشان می دهد که منابع موجود درون شبکه های کسب و کار یا شبکه های فردی داراییهای شخصی محسوب نمی شوند. سرمایه اجتماعی هم در سطح جامعه و هم در سطح سازمان مطالعه شده است. سرمایه اجتماعی سازمانی منبع ناشی از ویژگیهای روابط اجتماعی درون سازمان است و از طریق جهت گیری اهداف جمعی و اعتماد مشترک سطوح اعضا شناخته می شود, و دو جزء دارد: امکان مشارکت و اعتماد. یکی از روشهای ایجاد سرمایه اجتماعی سازمانی گردآوردن گروههای غیررسمی کارکنان برای مشارکت در دانش و مهارت است. در این گروهها (گروههای حرفه ای) افرادی که دارای تجربیات, ابزارهای کاری و چالشهای مشترک اند, یکدیگر را می یابند, با هم ملاقات می کنند, تا مسایل را حل و با کسانی که نیاز کاری مشترک دارند رابطه برقرار کنند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID