مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پیک نور- علوم انسانی | سال:1388 | دوره:7 | شماره:1 | صفحه شروع:59 | صفحه پایان:72

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

131

دانلود:

203

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی مبحث وجوه، نظایر و روابط مفهومی در قرآن و مقایسه آن با مطالعات موازی در زبان شناسی نوین

صفحات

 صفحه شروع 59 | صفحه پایان 72

چکیده

 در این مقاله سعی بر آن است تا به مساله بررسی روش های تعیین معنی و تفکیک مفاهیم مدخل های هم آوا-هم نگاشت و چندمعنا در فرهنگ های فارسی به فارسی (لغت نامه دهخدا, فرهنگ عمید, فرهنگ معین, فرهنگ فارسی ‏امروز و فرهنگ بزرگ سخن) و فارسی به انگلیسی (فرهنگ‏ پیشرو آریانپور) و انگلیسی به انگلیسی (فرهنگ انگلیسی معاصر لانگمن, فرهنگ آکسفورد پیشرفته, فرهنگ دانشگاهی جدید وبستر و فرهنگ آمریکایی هریتیج) پرداخته شود.به این منظور, مقاله حاضر در چندین بخش تدوین شده است. در بخش نخست, برخی از مفاهیمی که هر یک به گونه ای با مساله تفکیک معنایی ارتباط دارند, توصیف می شوند, تا در بخش های بعدی روش تفکیک معنی در هر یک از فرهنگ های فوق الذکر بیان گردد.ابتدا, از هر یک از فرهنگ های مورد اشاره, سرواژه‏هایی که هم آوا-هم نگاشت و چندمعنا هستند انتخاب شده, تا روش تعیین معنی و تفکیک مفاهیم در هر یک از این فرهنگ ها مورد بحث و بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.از آنجا که در فرهنگ های فارسی و انگلیسی, مدخل هایی که هم آوا-هم نگاشت نیستند به لحاظ فرهنگ نگاری مشکلی ایجاد نمی نمایند, در بحث حاضر, این سرواژه‏ها گنجانده نشده اند و تنها سرواژه‏های هم‏آوا-هم نگاشت و چندمعنا در فرهنگ های فارسی به فارسی, فارسی به انگلیسی و انگلیسی به انگلیسی مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.نگارندگان قصد دارند با مقایسه تفکیک معنی هریک از سرواژه‏های مورد بررسی به روش هر یک از این فرهنگ ها پی رند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID