مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پیک نور- علوم انسانی | سال:1388 | دوره:7 | شماره:1 | صفحه شروع:114 | صفحه پایان:117

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

116

دانلود:

193

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

غماب یا غماب؟

صفحات

 صفحه شروع 114 | صفحه پایان 117

چکیده

 در متون نظم و نثر فارسی, گاه با واژه هایی مواجه می شویم که یا معنی آنها برای ما روشن نیست و یا اگر از فحوای کلام معنی آن لغات را دریابیم, چون آن واژه یا اصطلاح در فرهنگ های موجود ضبط نشده است, معنایی را که خود یافته ایم, با قید شک و احتمال ذکر می کنیم. یکی از راه های یافتن معنی چنین لغاتی, استفاده از گویش های حوزه زبان فارسی است. در این مقاله, تلفظ صحیح و معنی یک واژه که ناصرخسرو در یکی از قصاید خود به کار برده است, با بهره گیری از گویش شوشتری بررسی شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID