مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

312

دانلود:

47

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل علمی آزمونها

نویسندگان

احمدوند محمدعلی

صفحات

 صفحه شروع 57 | صفحه پایان 66

چکیده

 آزمونهای چهارگزینه ای از متداولترین ابزارهای عینی اندازه گیری هستند که در دانشگاه پیام نور اجرا می شوند. برای بررسی کیفیت ارزشیابی دانشگاه, ده آزمون از دو گروه زمین شناسی و روان شناسی از دو دانشکده علوم و ادبیات و علوم انسانی به طور تصادفی انتخاب شدند. پاسخنامه دانشجویان, در ده آزمون مذکور, مورد تحلیل علمی قرار گرفت.هدف پژوهش بررسی روایی و پایایی آزمونها, ضریب دشواری, ضریب تمیز و واریانس سوالات آزمونها بود. خارج بودن ضرایب آماری از سطح بهینه و روایی و پایایی بیشتر آزمونهای گروه زمین شناسی به عنوان فرضیه های پژوهش تعیین شدند. نتایج پژوهش نشان داد که 38 درصد از سوالات گروه روان شناسی و 42 درصد از سوالات گروه زمین شناسی نامناسب هستند. ضریب دشواری و ضریب تمیز آزمونها خارج از سطح بهینه و واریانس آزمونها داخل سطح بهینه هستند و پایایی آزمونهای گروه زمین شناسی بیشتر از پایایی آزمونهای گروه روان شناسی و روایی آزمونهای گروه روان شناسی بیشتر است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی