Start: 2/3/2023 10:59:47 AMEnd: 2/3/2023 10:59:48 AM >> 612

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

136

دانلود:

30

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تحلیلی-تطبیقی نیازهای فردی کارکنان و ثبت روند تغییرات نیازهای آنها در جهت انتخاب های بهینه ای از کارکنان به روش AHP در سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان

صفحات

 صفحه شروع 26 | صفحه پایان 40

چکیده

 نیازها شرایط درونی فرد هستند که برای بقا و پرورش و رشد وی ضروری اند. شناخت نیاز شناخت روند رفتارهای فرد است زیرا رفتارهای هدفمند فرد ناشی از تنش هایی است که نیازها در وی ایجاد کرده اند. بررسی نیازها به ما کمک می کند تا رفتارهایی را که دیده ایم تحلیل و توجیه کنیم.آبراهام مازلو با معرفی نیازهای مختلف و طبقه بندی آنها مثل نیازهای بقا, زیستی و ایمنی را در سطوح پایین قرارداد و نیازهای رشد مثل نیاز اجتماعی و احترام و خود شکوفایی را در سطوح بالای هرم نیازهای خود قرار داد. ما در این تحقیق با یک پرسشنامه سعی می کنیم که میزان نیازهای کارکنان جهاد کشاورزی را برآورد کنیم و نگاه تطبیقی بین گروه های مختلف کارکنان به عمل آوریم. تا با سازگاری مناسب بین نیازهای شغلی و افراد انتخاب بهینه ای صورت گیرد. در فرایند انتخاب روشAHP  که یک نوع تصمیم گیری با ملاک های چندگانه است می تواند انتخاب های بهینه ای برای ما حاصل آورد.این تحقیق از نوع توصیفی-کاربردی است و بدین منظور یک جامعه آماری 100 نفره از کارکنان جهاد کشاورزی در نظر گرفته شد و بعد از جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون های آماری مناسب مثل آزمون تیT-Test به وسیله نرم افزارspss  و, همچنین, روش AHP انجام گرفت.نتایج به دست آمده نشان می دهد که تفاوت معنا داری بین نیازهای زیستی و ایمنی کارکنان مرد و زن وجود دارد و بین نیازهای ایمنی کارکنان رسمی و قراردادی نیز تفاوت معناداری مشاهده شد اما بین نیازهای کارکنان وزارت جهاد کشاورزی و کارکنان جهاد کشاورزی کردستان تفاوت معناداری مشاهده نشد. طبق تحقیقات انجام شده نیازها می توانند در یک پیوستار با دو بعد جسمی و روانی در نظر گرفته شوند که برآیندی از این دو بعد می تواند زمینه خود شکوفایی را برای فرد به همراه آورد.با توجه به یافته های تحقیق, پیشنهاد می شود که روند تغییرات نیازهای مختلف که در تحقیقات بعدی به دست می آید به صورت سابقه ای ثبت گردد و در برنامه ریزی های سازمانی انسانی مثل برنامه ریزی نیروی انسانی, برنامه ریزی دوره زندگی کاری, برنامه های توسعه منابع انسانی, مدیریت های پاداش, دستمزد, ... از آن بهره گرفت و, همچنین, با برآورد میزان وزن نیازهای مورد احتیاج هر گروه شغلی بتوان به وسیلهAHP  و متناسب با فرد و شغل انتخاب های بهینه ای انجام داد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی