مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پیک نور- علوم انسانی
سال:1387 | دوره:6 | شماره:1 (مدیریت 2)
صفحه شروع:107 | صفحه پایان:126

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,101

دانلود:

314

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر ابعاد محتوایی بر ابعاد ساختاری در طراحی ساختار سازمان (مطالعه موردی در سازمان تعزیرات حکومتی)

نویسنده

جمشیدی علی

صفحات

 صفحه شروع 107 | صفحه پایان 126

چکیده

 چکیده: ساختار سازمانی چارچوب پایدار و باثباتی ارایه می کند که می تواند بدان وسیله به اعضای سازمان کمک کند تا در جهت تحقق اهداف سازمانی, به نحوی موثر, گام بردارند.دستیابی به کارایی در سازمان, مستلزم رویکرد تغییر و اعمال تغییرات در ساختار سازمان ها متناسب با تغییرات محیطی, استراتژی و اندازه سازمان به صورت مستمر است که در همین راستا این تحقیق با بررسی تاثیر ابعاد محتوایی بر ابعاد ساختاری در طراحی ساختار سازمان ها می پردازد و به صورت موردی, تاثیر ابعاد محتوایی بر ابعاد ساختاری در طراحی ساختار سازمان تعزیرات حکومتی مورد مطالعه قرار گرفته که در نهایت ابعاد ساختاری این سازمان, باتوجه به ابعاد محتوایی, در سه بعد پیچیدگی, رسمیت, تمرکز متمایل به زیاد و یا در حد بالای متوسط قرار گرفت.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.