مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پیک نور- علوم انسانی
سال:1387 | دوره:6 | شماره:1 (مدیریت 2)
صفحه شروع:127 | صفحه پایان:145

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

277

دانلود:

94

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

سازه های موثر در تعیین پاداش هیات مدیره (یک بررسی تجربی در بورس اوراق بهادار تهران)

نویسنده

کبیرزاده مسعود

صفحات

 صفحه شروع 127 | صفحه پایان 145

چکیده

 در شرکت های گسترده امروزی به دلیل تعداد مالکان و سهام داران, نظارت مستقیم بر عملکرد شرکت توسط سهام داران میسر نیست و گروه مزبور صرفا می توانند از مزایای حاصله بهره مند گردند. لذا منطقی است که از طریق ایجاد مکانیزم های نظارتی, درصدد حفظ منافع خود و کنترل بهینه رفتار مدیران استخدامی برآیند. یکی از ابزارهای رایج جهت دستیابی به این مهم, اعطای پاداش به مدیران بر اساس عملکرد آنان و انگیزش این مباشران, در راستای اهداف شرکت بدان طریق است که در تئوری نمایندگی بحث می شود .هدف اصلی از انجام این تحقیق, آزمون تجربی مضامین تئوری نمایندگی به منظور تبیین ادراک بازار سرمایه از عملکرد مدیران و ساز و کارهای بازار در تعیین پاداش هیات مدیره بر اساس اطلاعات کسب شده برای سال های 1387 تا 1382 شمسی از بازار بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در فرایند آزمون با استفاده از یک مدل رگرسیون خطی, پاداش هیات مدیره شرکت های انتخابی, با برخی متغیرهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر بازار و حسابداری, ضمن ملحوظ داشتن برخی معیارهای ثابت غیرمرتبط با عملکرد, نظیر اندازه شرکت و تمرکز مالکیت, مرتبط گردیده است .یافته ها در سطح کل شرکت ها حاکی از رابطه معنی دار بین نسبت بازده دارایی ها و تغییرات آن, اندازه شرکت, تمرکز مالکیت و ریسک مالی با پاداش هیات مدیره است. در سطح صنایع نیز, دو متغیر اندازه شرکت و نسبت بازده دارایی ها, در مقایسه با سایر متغیرهای انتخابی بیشتر مورد استفاده بوده اند با جایگزین نمودن تغییرات پاداش به جای پاداش, نتایج تضعیف می شود. در این مرحله تنها متغییری که با تغییرات پاداش رابطه معنی دار نشان می دهد, نسبت بازده دارایی هاست.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.