مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پیک نور- علوم انسانی | سال:1383 | دوره:2 | شماره:2 | صفحه شروع:113 | صفحه پایان:123

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

126

دانلود:

73

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی رابطه سبک مدیریت با جو سازمانی حاکم بر مراکز و واحدهای منطقه 6 دانشگاه پیام نور

نویسنده

عرفانی نصراله

صفحات

 صفحه شروع 113 | صفحه پایان 123

چکیده

 به منظور بررسی رابطه سبک مدیریت و جو سازمانی حاکم بر مراکز و واحدهای منطقه 6 دانشگاه پیام نور, طی یک مطالعه پیمایشی کلیه روسا و 171 نفر از کارکنان ـ که به شیوه تصادفی ساده انتخاب شده بودند ـ پرسشنامه تعیین نوع مدیریت لوتانز و پرسشنامه توصیف جو سازمانی هالپین و کرافت را تکمیل نمودند. سپس, داده ها استخراج شد و, با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی و آزمون آماری مربع کای, آزمون دقیق فیشر و ضریب فی و با به کارگیری نرم افزار آماریSPSS , تجزیه و تحلیل شد.نتایج نشان داد کـه هیچ یک از روسا عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور نیستند؛ بیشتر کارکنان (83.7%) مرد و میانگین سن آنان 32 سال است؛ از لحاظ میزان تحصیلات, بیشتر آنان (35.8%) لیسانس هستند و رشته تحصیلی غالب آنها (68.2%) علوم انسانی است؛ از نظر وضعیت استخدام, اکثر کارکنان (43.7%) قراردادی و تنها 21.1 آنان رسمی و 35.2% نیز روزمزد, پاره وقت, پروژه ای, مامور و یا پیمانی اند؛ از این میان, فقط 3.3% عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور هستند؛ میانگین سابقه خدمت کارکنان در پیام نور 5 سال و میانگین سابقه مدیریت روسا در این دانشگاه 2 سال است. همچنین, نتایج بیانگر آن است که نوع مدیریت 86.9% مراکز و واحدهای منطقه 6 دانشگاه پیام نور مبتنی بر سازمان گرایی است و جو سازمانی 79.1% مراکز و واحدهای مورد مطالعه باز می باشد.تجزیه و تحلیل استنباطی یافته ها بیانگر آن است که بین نوع مدیریت و جو سازمانی حاکم بر مراکز و واحدهای منطقه 6 دانشگاه پیام نور رابطه معنی داری وجود ندارد؛ به طوری که, در اکثر مراکز, نوع مدیریت سازمانگرا و جو سازمانی باز حاکم است. در ضمن, نتایج نشان داد که عوامل جنس, سن, میزان تحصیلات و رشته تحصیلی, وضعیت استخدام و نوع خدمت, سابقه خدمت و مدیریت پیام نور نقش اثرگذاری بر نوع مدیریت و جو سازمانی حاکم بر مراکز و واحدهای منطقه 6 دانشگاه پیام نور ندارند. در خاتمه, ضمن اشاره به محدودیتهای تحقیق, پیشنهادهای پژوهشی و کاربردی ارایه گردید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID