مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پیک نور- علوم انسانی | سال:1383 | دوره:2 | شماره:4 (ویژه اقتصاد) | صفحه شروع:91 | صفحه پایان:102

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

282

دانلود:

170

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مبانی اقتصادی پیمانکاری

صفحات

 صفحه شروع 91 | صفحه پایان 102

چکیده

 در این مقاله, ضمن طرح ایجاد تغییرات در پارادایمها, تبیین اهداف و ساختار فعالیتهای اقتصادی, به مدد عواملی چون نوآوریها و پیشرفتهای فنی, مطرح شده است که بر اساس اصول بدیهی علم اقتصاد, کارگزاران اقتصادی باید, به جای بازارهای فعلی, به بازارهای آتی و به جای مالکیت, به اعتبار و شهرت تجاری و کاهش مخاطره و نااطمینانی بیندیشند. دراین راستا, ابتدا پیمانکاری و تعاریف پایه ای مربوط به آن, کـه یکــی از راهکـارهـای منـاسـب بـرای فعالیتهای اقتصادی است, بررسی شده است. سپس, بر پایه ملاحظات اقتصادی, اصول و مبانی علمی, که راهکار پیمانکاری در قلمرو آن شکل گرفته است و کارگزاران اقتصادی در آن حیطه فعالیت کرده اند, تشریح گردیده است. این اصول اقتصادی عبارت اند از: تقسیم کار, صرفه های ناشی از مقیاس, ادغام و مخاطره. در انتها, نتیجه گیری شده است که کارگزاران اقتصادی با رفتاری عقلایی پارادایمهای جدید را پذیرفته اند و با بهره گیری از راهکار پیمانکاری می توانند به ثمرات اقتصادی آن چون توزیع مخاطره فعالیتها, تشریک مسـاعـی بیشتـر در فعـالیتهـای اقتصـادی, افـزایـش سرمایه های اجتماعی و گستـرش فـرهنـگ حـرفـه ای دست یابند. همچنین بر مبنای مباحث نظری و مطالعات تجربی, راهکار پیمانکاری برای برخی از انواع فعالیتهای اقتصادی توصیه شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID