video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,505

دانلود:

362

استناد:

5

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری و دستمزد نیروی کار در صنایع استان تهران

صفحات

 صفحه شروع 28 | صفحه پایان 46

چکیده

 هدف از مقاله حاضر بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و ارتباطات با دستمزد و بهره وری نیروی کار در صنایع است. در این مطالعه جامعه بررسی شده شامل صنایع استان تهران (56 صنعت با کدهای ISIC سه رقمی) و واحدهای نمونه ای, کارگاههای صنعتی با 20 نفر کارکن و بیشتر, است. با نمـونـه گیـری تصادفـی تعداد 259 کارگـاه صنعتی انتخاب شد. بعد از مشخص شدن حجم نمونه در هر کد ISIC سه رقمی به روش نیمن, پرسشنامه بین کارگاههای صنعتی توزیع و نتایج جمع آوری گردید. از طرف دیگر, برای جمع آوری اطلاعات موردنیاز در مورد شاغلین, حجم نمونه شاغلین به روش نمونه گیری تصادفی, 2600 نفر تعیین گردید که پرسشنامه شاغلین نیز توزیع و نتایج حاصل از آن جمع آوری شد.در بررسی حاضر دو فرضیه آزمون شده: اول, فرضیه رابطه بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و بهره وری نیروی کار با کمک تابع تولید کاب ـ داگلاس و با داده های مقطعی سال 1381 و با 40 صنعت (کدهای ISIC سه رقمی) به روش حداقل مربعات معمولی. در تابع تولید کاب- داگلاس, به جای متغیر مستقل فناوری اطلاعات و ارتباطات از سه متغیر جانشین یا پراکسی نسبت استفاده کنندگان از کـامپیـوتـر بـه کـل نیـروی کـار(PCLR) , نسبـت استفــاده کننـدگان از اینتـرنـت بـه کـل نـیروی کـار (INTLR) و نسبــت کـارگـاههـایـی کـه از اینترنت استفاده می کنند به کل کارگاهها (INTR) استفاده شد. متغیرهای PCLR و INTLR در سطح 5 درصد روی بهره وری نیروی کار تاثیر نداشته اند. ولی INTR رابطه معنی داری را نشان می دهـد. دوم, فرضیه رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات و دستمزد به کمک تابع نیمه لگاریتمی دستمزد, به روش حداقل مربعات معمولی. در این مدل از متغیر مجازی استفاده کنندگان از کامپیوتر و اینترنت در محل کار به جای متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده شد. نتایج آزمون حاکی از وجود رابطه معنی دار بین دستمزد و فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  هژبرکیانی، ک.، و باقری قادیکلایی، م. (1383). تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری و دستمزد نیروی کار در صنایع استان تهران. پیک نور- علوم انسانی, 2(4 (ویژه اقتصاد)), 28-46. https://sid.ir/paper/128530/fa

  Vancouver: کپی

  هژبرکیانی کامبیز، باقری قادیکلایی مهیار. تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری و دستمزد نیروی کار در صنایع استان تهران. پیک نور- علوم انسانی. 1383 [cited 2023January30];2(4 (ویژه اقتصاد)):28-46. Available from: https://sid.ir/paper/128530/fa

  IEEE: کپی

  هژبرکیانی، ک.، باقری قادیکلایی، م.، 1383. تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری و دستمزد نیروی کار در صنایع استان تهران. پیک نور- علوم انسانی, [online] 2(4 (ویژه اقتصاد)), pp.28-46. Available: https://sid.ir/paper/128530/fa.