مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

396

دانلود:

409

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

دیدگاه های معرفت شناسی برنامه درسی در نظام آموزش باز و از راه دور

نویسنده

رضایی محمدهاشم

صفحات

 صفحه شروع 110 | صفحه پایان 121

چکیده

معرفت شناسی به عنوان یکی از شاخه های مهم فلسفه به مطالعه ماهیت دانش, موضوع, منابع و حدود و معیارهای ارزیابی آن می پردازد و در این رهگذر درخصوص حقیقت و معرفت, که محصول آموزش و پرورش هستند, می تواند دیدگاه های متنوع و گوناگونی را در پیش روی معلمان قرار دهد.در خصوص چگونگی رابطه معرفت شناسی با نظام آموزش باز و از راه دور مساله بدین صورت مطرح می شود که فرض های معرفت شناسی دیدگاه هایی که از آنها بحث به میان آمده است, هر کدام در زمان شکل گیری نسل های آموزش باز و از راه دور به نوعی بر مولفه های مهم این نظام آموزشی از قبیل معلم, شاگرد, برنامه درسی و راهبردهای یاددهی یادگیری تاثیر گذار بوده اند.در این مقاله برای تبیین رابطه معرفت شناسی و آموزش باز و از راه دور به بحث درباره رویکردهای معرفت شناسی و روان شناسی غالب در هر یک از نسل های سه گانه آموزش و پرورش که هر کدام به نوعی نگرش و عملکرد مربیان این نظام آموزشی را تحت تاثیر قرار داده اند پرداخته می شود.با توجه به پیدایش و سیر تحولات نظام آموزش باز و از راه دور رویکردهای معرفت شناختی عمدتا شامل, 1. اثبات گرایی یاپوزیتیویسم, 2. تعبیری یا تفسیری, 3. انتقادی یا رهایی بخش می شوند.در مقاله حاضر با ارایه تصویر کلی از نظام آموزش باز و از راه دور, استلزامات دیدگاه های معرفت شناسی برنامه درسی در قالب نسل های سه گانه آموزش باز و از راه دور مورد کاوش قرار گرفته اند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.