مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پیک نور- علوم انسانی | سال:1387 | دوره:6 | شماره:4 (ویژه فلسفه و معارف اسلامی 3) | صفحه شروع:85 | صفحه پایان:93

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

179

دانلود:

308

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بارکلی و ابزار انگاری در علم

نویسنده

اژدر علیرضا

صفحات

 صفحه شروع 85 | صفحه پایان 93

چکیده

 مقاله در پی آمده درصدد بررسی دیدگاه بارکلی در فلسفه علم از سه منظر وجود شناسی, معرفت شناسی و معنی شناسی است. دیدگاه بارکلی در فلسفه علم مبتنی بر تجربه انگاری و بر مبنای رویکرد او به زبان و کاربرد واژه ها درتئوری های علمی است.این دیدگاه از منظر وجود شناسی برای ترم های تئوریک و تئوری هایی که مبتنی بر این گونه ترم ها است, قایل به وجود واقعی نیست و در بعد معرفت شناسی نیز تئوری های علمی را نه عامل معرفت جدید مطابق واقع بلکه ابزاری برای محاسبه و همچون فرض های ریاضی می داند و از نظرگاه معنی شناسی نیز اطلاق صدق و کذب به چنین مفاهیم و تئوری های علمی نادرست است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID