مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

753

دانلود:

246

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عوامل موثر بر افزایش کیفیت آموزشی دوره های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد دانشکده علوم تربیتی (مطالعه موردی واحد رودهن)

نویسنده

شهرکی پور حسن

صفحات

 صفحه شروع 118 | صفحه پایان 124

چکیده

 با توجه به اهمیت آموزش و نقش تعیین کننده آن در ارتقای سطح کیفی دانشگاه, این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر بر افزایش کیفیت آموزشی دوره های کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی دانشگاه آزاد واحد رودهن انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی با رویکرد پیمایشی است و جامعه آماری آن شامل کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی دانشگاه آزاد واحد رودهن به تعداد 255 نفر در سال 88 - 89 می شود. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان به تعداد 152 نفر تعیین شد و روش نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه ای بود. به منظور گردآوری داده ها پرسشنامه ای محقق ساخته تدوین گردید که شامل 27 گویه 5 گزینه ای در مقیاس لیکرت است و ضریب پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0.78 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی در محیط نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان دادند که عواملی مانند تجهیز کلاس ها به تکنولوژی نوین, انجام پژوهش, تغییر محتوای آموزشی, تدریس استادان و توسعه حرفه ای آنان, همگی به میزان نسبتا زیادی در افزایش کیفیت آموزشی دوره های کارشناسی ارشد موثر هستند. پژوهش حاضر حاکی از آن است که برخی از این عوامل عبارتند از: شیوه تدریس استادان, آموزش و پژوهش, تکنولوژی های نوین و توسعه حرفه ای استادان. روشن است که تنها شناسایی این عوامل کافی نیست, بلکه باید به سازماندهی آنها با توجه به تشخیص وضعیتشان در کیفیت آموزش دانشگاهی نیز توجه نمود.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.