video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

688

دانلود:

356

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه اضطراب مدرسه و مولفه های آن در دانش آموزان پایه چهارم در دو سیستم ارزشیابی سنتی و توصیفی

صفحات

 صفحه شروع 93 | صفحه پایان 107

چکیده

 پژوهش حاضر, از دسته طرح های مقایسه ای است که به بررسی تفاوت اضطراب مدرسه و مولفه های آن در دانش آموزان پایه چهارم طرح ارزشیابی توصیفی و سنتی می پردازد. بدین منظور, نمونه ای تصادفی مرکب از 400 دانش آموز پایه چهارم شهر تهران انتخاب شد که 200 نفر آنها تحت پوشش طرح توصیفی و 200 نفر دیگر در نظام سنتی درس می خواندند. جهت مقایسه میزان اضطراب مدرسه, از پرسشنامه اضطراب مدرسه فیلیپس استفاده شد و اطلاعات به دست آمده در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که دانش آموزان دو گروه در میزان اضطراب مدرسه, اضطراب امتحان, واکنش های فیزیولوژیک, ترس از ابراز وجود و فقدان اعتماد به نفس با یکدیگر تفاوتی ندارند (p>0.05). دانش آموزان دختر و پسر, تنها در میزان اضطراب امتحان با یکدیگر متفاوتند و این اضطراب در دختران بیشتر از پسران است (0.05<p). دانش آموزان پسر طرح سنتی و توصیفی در میزان اضطراب مدرسه (0.05<p) و اضطراب امتحان (0.01=p) با یکدیگر تفاوت دارند و این اضطراب در دانش آموزان نظام سنتی بیشتر است. دانش آموزان دختر و پسر طرح توصیفی در میزان اضطراب امتحان با یکدیگر متفاوتند و این اضطراب در دختران بیشتر از پسران است (0.01<p). بنابراین می توان نتیجه گرفت که طرح ارزشیابی توصیفی تنها در کاهش اضطراب دانش آموزان پسر موثر بوده, توانسته است میزان اضطراب مدرسه و اضطراب امتحان آنها را نسبت به دانش آموزان طرح سنتی کاهش دهد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.