مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

200

دانلود:

44

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عنوان فارسی: بررسی تطبیقی حقوق دولت برملت در نظام سیاسی اسلام و نظام لیبرال دموکراسی (عنوان عربی: دراسة مقارنة لحقوق الدولة علی الشعب فی النظام السیاسی الاسلامی ونظام الدیمقراطیة اللیبرالیة)

نویسندگان

رحیمی غلامرضا

صفحات

 صفحه شروع 189 | صفحه پایان 207

کلیدواژه

لیبرال دموکراسی (کلیدواژه عربی: الحقوقQ2
الدیمقراطیة اللیبرالیة)Q2

چکیده

  چکیده فارسی:ما در جهان معاصر, با دو نگرش اساسی در مورد حقوق روبه رو هستیم: نگرشی بر اساس فرهنگ دینی و الهی و نگرشی مبتنی بر فرهنگ لیبرال دموکراسی که سیاست را جدای از دین می انگارد. در فرهنگ دینی, حق الهی حقی ذاتی است و سایر حقوق از حق الهی سرچشمه می گیرد. از این رو خداوند حقوق و تکالیفی را برای بشر تشریع کرده که در سایه آن, بشر می تواند به سعادت و قرب الهی دست یابد, در حالی که در نظام لیبرال دموکراسی به دلیل نادیده گرفتن مبدا جهان هستی مشروعیت همه قوانین به میل و خواست بشری وابسته است و هیچ مرجعی برای داوری به جز عقل بشری وجود ندارد. به همین دلیل پژوهشگر درصدد برآمده تا در این مقال حقوق دولت بر ملت را در دو نظام سیاسی اسلام و لیبرال دموکراسی ارزیابی کند و با یکدیگر بسنجد. مهم ترین شاخصه های مورد بحث و بررسی عبارتند از: مشروعیت, نظارت, مشارکت سیاسی و الزام سیاسی. گرچه در شاخصه های فوق, اشتراکاتی در دو نظام سیاسی مشاهده می شود, تفاوت های جدی و مهمی نیز وجود دارد که در این مقاله به آن پرداخته شده است. چکیده عربی:فی عالمنا المعاصر, نواجه رؤیتین أساسیتین فیما یتعلق بالحقوق: رؤیة تقوم علی الثقافة الدینیة والالهیة واخری تقوم علی الدیمقراطیة اللیبرالیة, والتی تری فصل السیاسة عن الدین. ففی الثقافة الدینیة, الحق الالهی حق ذاتی وسائر الحقوق تنشأ من الحق الالهی. لذلک قام ا... عز وجل بوضع حقوق وتکالیف علی البشر, وبهذه التشریفات الربانیة یمکن للانسان ان یصل الی السعادة والقرب الالهی. فی حین نظام الدیمقراطیة اللیبرالیة ولانه یغفل عن المبدأ عالم الوجود, فان مشروعیة جمیع القوانین تعود الی المیول والارادة البشریة, ولا یوجد حکم ومرجعیة غیر عقل الانسان. وعلی هذا الأساس یحاول الباحث تقییم حقوق الدولة علی الشعب فی النظامین (السیاسی الاسلامی والدیمقراطی اللیبرالی) ویقارنهم مع بعضهم. اما اهم المعاییر والمفاهیم التی یدرسها الباحث, فهی: المشروعیة, الاشراف, المشارکة السیاسیة والالزام السیاسی. ومع ان هناک معاییر ومفاهیم مشترکة بین النظامین السیاسیین المذکورین, لکن هناک اختلافات حقیقیة وعمیقة یمکن رؤیتها فی هذا المقال.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی