مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان | سال:1393 | دوره:10 | شماره:1 | صفحه شروع:44 | صفحه پایان:52

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

110

دانلود:

79

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه ریزنشت در ترمیم های نانوکامپوزیت خلفی با استفاده از سه نوع لاینر مختلف

صفحات

 صفحه شروع 44 | صفحه پایان 52

چکیده

 مقدمه: ریزنشت یکی از مهم ترین عوامل شکست ترمیم های کامپوزیتی است. استفاده از لاینرها باعث آزاد شدن استرس ناشی از انقباض می شود. هدف این مطالعه, بررسی تاثیر سه نوع لاینر مختلف در میزان ریزنشت ترمیم های نانوکامپوزیت خلفی بود.مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی- آزمایشگاهی, 48 دندان پرمولر سالم انسانی به طور تصادفی به 4 گروه تقسیم شدند. روی هر دندان یک حفره کلاس II تراشیده شد به طوریکه لبه جینجیوال 1 میلی متر بالای CEJ (Cementoenamel junction) قرار گیرد. حفره ها با لاینری به ضخامت 1 میلی متر (در گروه I کامپوزیت قابل سیلان Filtex Z350, در گروه II کامپوزیت دوال کیور F2 و در گروه III رزین مدیفاید گلاس آینومر (Fuji II Lc) پوشانیده شدند و با نوعی نانوکامپوزیت خلفی (Filtex Z350) با ضخامت 2 میلی متر و با روش افقی ترمیم شدند. در گروه IV لاینر استفاده نشد و لایه اول کامپوزیت با ضخامت 1 میلی متر و لایه دوم با ضخامت 2 میلی متر به صورت افقی قرار گرفت و هر لایه 40 ثانیه کیور شد. دندان ها در محلول فوشین 2 درصد قرار گرفتند؛ به صورت مزیودیستالی برش داده شدند و زیر استریومیکروسکوپ و براساس میزان نفوذ رنگ در آن ها بررسی شدند. برای مقایسه داده ها از آزمون های غیرپارامتریک کروسکال والیس و من ویتنی استفاده شد (0.05=a).یافته ها: یافته های مطالعه نشان داد که اختلاف معنی داری در میزان ریزنشت بین گروه ها وجود دارد (0.048=p value). میانگین ریزنشت در گروه I با لاینر کامپوزیت قابل سیلان بیش تر از بقیه گروه ها بود. میانگین ریزنشت گروه III با رزین مدیفاید گلاس آینومر از تمام گروه ها کم تر بود و تنها با گروه I اختلاف معنی دار داشت (0.006=p value).نتیجه گیری: طبق نتایج مطالعه حاضر, هیچ کدام از لاینرهای مورد استفاده نتوانستند ریزنشت ترمیم های نانوکامپوزیت خلفی را به طور کامل حذف کنند. در سه گروه دارای لاینر نیز تفاوتی از نظر ریزنشت وجود نداشت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID