مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

178

دانلود:

74

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی مقایسه ای وجود هلیکو باکتر پیلوری در بزاق بیماران مبتلا به بیماری پریودنتال و افراد سالم به روش PCR

صفحات

 صفحه شروع 698 | صفحه پایان 704

چکیده

 مقدمه: جداسازی میکرارگانیسم های متعدد و متنوع در پاکت ها, پلاک های دندانی و یا بزاق بیمار پریودنتیتی این امر را به مساله ای مهم تبدیل نموده است. در میان میکروارگانیسم های جدا شده, هلیکوباکترپیلوری در محیط دهان, چه در داخل بزاق و چه در پلاک های دندانی بطور شایع وجود دارد. هدف از انجام این مطالعه بررسی ارتباط حضور این باکتری با وجود بیماریهای پریودنتال بود.مواد و روش ها: در این مطالعه مورد- شاهدی در سال 89-1388, تعداد 50 نفر که با تایید متخصص لثه دارای بیماری پریودنتال بودند و به بخش پریو دانشکده دندان پزشکی اصفهان مراجعه کرده بودند انتخاب شدند. این افراد هیچ دارو و درمانی جهت بیماری لثه در یک ماه گذشته دریافت نکرده بودند. سپس از بیماران خواسته شد تا مقداری از بزاق خود را طی عملSpitting  (تف کردن) به داخل لوله آزمایش استریل بریزند. سپس نمونه ها در محیط استریل به آزمایشگاه فرستاده شده تا با روش PCR که در حال حاضر بهترین روش برای بررسی باکتری در دهان می باشد ارزیابی گردد. همین ارزیابی در 50 نفر دیگر فاقد بیماری پریودنتال بعنوان گروه شاهد انجام شد. یافته ها با آزمون آماری مجذورکای ارزیابی شد (a=0.05).یافته ها: اختلاف معنی داری بین دو گروه مورد بررسی از نظر وجود هلیکوباکترپیلوری در بزاق دهان وجود نداشت (P value>0.05), به علاوه ارتباط معنی داری بین حضور هلیکوباکترپیلوری در بزاق دهان و جنسیت افراد (P value>0.05) و نیز وجود هلیکوباکترپیلوری در بزاق دهان و شدت بیماری پریودنتال مشاهده نگردید (P value>0.05).نتیجه گیری: با توجه به محدودیتهای این مطالعه, حضور هلیکوباکترپیلوری نمی تواند با وجود بیماری های پریودنتال ارتباط داشته باشد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.