video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

437

دانلود:

189

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی نوع روش تصویربرداری قبل از جراحی دندان عقل فک پایین در بین دندان پزشکان عمومی شهر اصفهان

صفحات

 صفحه شروع 164 | صفحه پایان 172

چکیده

 مقدمه: تصویربرداری قبل از جراحی یا کشیدن مولر سوم مندیبل, از نظر بالینی در طرح درمان جراحی, کمک کننده است. در این مطالعه به بررسی نوع روش تصویربرداری قبل از جراحی مولر سوم مندیبل پرداخته شده است. مواد و روش ها: در این مطالعه ی مقطعی, توسط یک فرد مشاهده گر, 20 کلینیک انتخاب شده به طور تصادفی, در شهر اصفهان مورد بازدید قرار گرفت. داده ها شامل داده های دندان پزشک, داده های بیماران و نوع تصویر برداری قبل از جراحی مولر سوم مندیبل, جمع آوری گردید. اطلاعات وارد نرم افزار SPSS نسخه ی شد و با استفاده از آمارهای توصیفی و ضریب همبستگی اسپیرمن و پیرسون مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. سطح معنی داری 0/05 p value < 20 در نظر گرفته شد. یافته ها: در مجموع, تعداد 200 پرونده مورد بررسی قرار گرفت که 103 نفر مرد و 97 نفر زن بودند. در 31 مورد (15/5 درصد) بدون تصویربرداری, اقدام به جراحی شده بودند. 6 مورد (3 درصد) تصویربرداری CBCT, 50 مورد (25 درصد) پانورامیک, 85 مورد (42/5 درصد) پری اپیکال و 28 مورد (14 درصد) پانورامیک-پری اپیکال قبل از جراحی مولر سوم مندیبل تهیه شده بود. 80 مورد (40 درصد) دندان ها به روش Coronectomy و 120 دندان (60 درصد) از طریق Full tooth removal مورد جراحی قرار گرفته بودند. از آنجایی که p value کمتر از 0/001 گزارش شد, مشخص گردید که رابطه ی معنی داری بین نوع تصویربرداری و جراحی وجود دارد. نتیجه گیری: بیش ترین تصویربرداری که مورد استفاده قرار گرفت, پری اپیکال بود. در تمامی مواردی که تصویربرداری CBCT استفاده شده بود, نوع جراحی Coronectomy بود. همچنین در تصویربرداری همزمان پانورامیک-پری اپیکال نیز در تمامی موارد Coronectomy انجام گرفت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  مهدی زاده، مژده، فرهادی پور، علی، و حبیب الهی، امیرحسین. (1398). بررسی نوع روش تصویربرداری قبل از جراحی دندان عقل فک پایین در بین دندان پزشکان عمومی شهر اصفهان. مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان، 15(2 )، 164-172. SID. https://sid.ir/paper/126179/fa

  Vancouver: کپی

  مهدی زاده مژده، فرهادی پور علی، حبیب الهی امیرحسین. بررسی نوع روش تصویربرداری قبل از جراحی دندان عقل فک پایین در بین دندان پزشکان عمومی شهر اصفهان. مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان[Internet]. 1398؛15(2 ):164-172. Available from: https://sid.ir/paper/126179/fa

  IEEE: کپی

  مژده مهدی زاده، علی فرهادی پور، و امیرحسین حبیب الهی، “بررسی نوع روش تصویربرداری قبل از جراحی دندان عقل فک پایین در بین دندان پزشکان عمومی شهر اصفهان،” مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان، vol. 15، no. 2 ، pp. 164–172، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/126179/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی