مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

593

دانلود:

849

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کیست های ادنتوژنیک حفره دهان

صفحات

 صفحه شروع 376 | صفحه پایان 408

چکیده

 مقدمه: آگاهی از خصوصیات مهم کلینیکی, رادیوگرافیک و هیستولوژیک کیست های ادنتوژنیک و تشخیص افتراقی آن ها با یکدیگر و با ضایعات پاتولوژیک دیگر دهان و نیز طرح درمان پیش آگهی آن ها حایز اهمیت فراوان بوده و برای دندان پزشکان الزامی است. بنابراین در این مقاله, کیست های مزبور بر اساس ارتباط کلینیکوپاتولوژیک آن ها با یکدیگر, نه الزاما به ترتیب شیوع, شرح داده می شوند.شرح مقاله: این مقاله با بررسی کتب ماخذ معتبر و نیز جستجو در مراجع Iran Medex, PubMed, ISI, Google Scholar, Index Copernicus و Scopus طی سال های 2011-1962 با کلید واژه های کیست های ادنتوژنیک, بالینی, رادیوگرافی, هیستوپاتولوژی, تشخیص افتراقی, درمان و پیش آگهی انجام گردیده و مقالات مرتبط جمع آوری شده است.یافته ها: کیست های ادنتوژنیک, ضایعات پاتولوژیک مهم حفره دهان هستند که برخی از آن ها شایع می باشند. این کیست ها به دو دسته التهابی و رشدی نموی تقسیم می شوند. مهم ترین کیست های التهابی, کیست رادیکولار بوده است که در واقع شایع ترین کیست ادنتوژنیک می باشد و به دنبال التهاب پالپ و پری اپیکال دندان ها ایجاد می گردد. در مرتبه بعدی, کیست دانتی ژور می باشد که خود به دو دسته التهابی و رشدی نموی تقسیم می شوند. در مرتبه سوم, ادنتوژنیک کراتوسیست قرار دارد که به دلیل میزان عود زیاد و پاتوژنز پرولیفراتیو پیدایش آن حایز اهمیت است. بقیه کیست های ادنتوژنیک, اگرچه شایع نمی باشند, اما به دلیل اهمیت تشخیص افتراقی آن ها با کیست های شایع تر ادنتوژنیک, معرفی می گردند.نتیجه گیری: آگاهی بیشتر دندان پزشکان در مورد کیست های ادنتوژنیک منجر به تشخیص و طرح درمان زود هنگام این ضایعات می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی