مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

167

دانلود:

141

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر زیبایی دندانی در پذیرش اجتماعی از دیدگاه همسالان در نوجوانان 12 تا 15 ساله شهر اصفهان در سال 1395

صفحات

 صفحه شروع 280 | صفحه پایان 290

چکیده

 مقدمه: ارزیابی تاثیرات مال اکلوژن بر قضاوت دوستان و همسالان و پذیرش اجتماعی نوجوانان می تواند در تعیین میزان اولویت درمان های ارتودنسی و تاثیر آن در حل مشکلات روابط و تعاملات اجتماعی نوجوانان کارساز باشد. لذا پژوهش حاضر به بررسی تاثیر زیبایی دندانی در پذیرش اجتماعی از دیدگاه همسالان در نوجوانان 12 تا 15 ساله شهر اصفهان در سال 1395 پرداخته است.مواد و روش ها: این مطالعه به صورت توصیفی, بر روی 420 نوجوان 12 تا 15 ساله در شهر اصفهان انجام گرفت. پنج نسخه مختلف عکس با تغییر ناحیه دنتوفشیال از یک پسر و یک دختر اصلاح شد. این تغییرات شامل دندان های طبیعی, دندان های بیرون زده, فقدان دندان های لترال, بی نظمی دندان های قدامی ماگزیلا و دیاستم خط میانی بود. هر یک از عکس ها به 42 نوجوان (21 دختر و 21 پسر) نشان داده شد و از آنها خواسته شد برداشت خود را از پذیرش اجتماعی فرد در زمینه های پیدا کردن دوست, جذابیت چهره, محبوبیت اجتماعی, توانایی رهبری ثبت کنند. داده ها با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. سطح معنی داری 0.05 در نظر گرفته شد.یافته ها: نتایج به دست آمده نشان داد که اکلوژن نرمال در حیطه دوستیابی, محبوبیت اجتماعی, جذابیت و توانایی رهبری به ترتیب با (47.14±27.70), (45.32±71.69), (29.64±29.30), (45.92±29.04) بالاترین میانگین را به دست آورد. با این حال فقط در حیطه دوستیابی (p value=0.004) و جذابیت (p value=0.005), ثنایای بیرون زده بطور معنی داری میانگین پایین تری از اکلوژن نرمال به دست آورد. در حیطه توانایی رهبری (0.033= p value) و محبوبیت (0.008= p value), بین جنس مشاهده گر و تصویر رابطه معنی دار شد.نتیجه گیری: طبق یافته های این مطالعه, وجود ثنایای بیرون زده در ارتباطات اجتماعی نوجوانان از جمله دوستیابی و جذابیت تاثیرگذار بوده و افراد با اکلوژن نرمال در این دو حیطه موفق تر بودند. لذا برای بهبود ارتباطات نوجوانان در این سن, درمان این مال اکلوژن پیشنهاد می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی