مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان | سال:1396 | دوره:13 | شماره:3 | صفحه شروع:244 | صفحه پایان:249

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

346

دانلود:

155

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر مصرف دگزامتازون قبل از جراحی دندان مولر سوم نهفته فک پایین بر روی کیفیت زندگی بعد از جراحی

صفحات

 صفحه شروع 244 | صفحه پایان 249

چکیده

 مقدمه: از جمله داروهایی که برای کاهش عوارض بعد از جراحی دندان مولر سوم نهفته تجویز می شود, داروهای کورتیکواسترویید هستند تا بدین وسیله سطح کیفیت زندگی بیماران بهبود یابد. هدف از این مطالعه, تاثیر مصرف دگزامتازون قبل از جراحی دندان مولر سوم نهفته فک پایین بر روی کیفیت زندگی بیماران بعد از جراحی بود.مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی- تحلیلی, بر روی 60 بیمار کاندید جراحی دندان مولر سوم نهفته پایین انجام شد. در 30 نفر (گروه مورد) نیم ساعت قبل از جراحی, دگزامتازون 8 میلی گرم تجویز شد و گروه دوم به عنوان شاهد انتخاب شدند. به هر گروه دو پرسش نامه استاندارد سنجش سطح کیفیت زندگی, 14- HRQOL (OHIP (Oral Health Impact Profile-14) و ((Heath-Related Quality of Life قبل از جراحی و 1, 7 و 14 روز بعد از جراحی داده شد. در هر گروه جمع نمرات دو پرسش نامه به عنوان نمره کیفیت زندگی محاسبه و در هر دو گروه با یکدیگر مقایسه شد. نتایج با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 18 و آزمون t, مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سطح معنی داری (0.05> p value) در نظر گرفته شد.یافته ها: میانگین سطح کیفیت زندگی در دو گروه, یک روز بعد از جراحی, پایین تر از قبل از جراحی بود (p value=0.001), یک هفته بعد از جراحی بالاتر از یک روز بعد از جراحی بدست آمد (0.001 = p value) و در گروه مورد, دو هفته بعد از جراحی بالاتر از قبل از جراحی بود و در کل, میانگین سطح کیفیت زندگی در گروه مورد, بالاتر از گروه شاهد نشان داده شد.نتیجه گیری: جهت ارتقای سطح کیفیت زندگی بعد از جراحی دندان مولر سوم نهفته پایین, می توان از دگزامتازون تزریقی قبل از جراحی استفاده کرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID