مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: آینه معرفت
سال:1387 | دوره:6 | شماره:17
صفحه شروع:151 | صفحه پایان:181

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

253

دانلود:

97

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تقریری جدید از دیدگاه ویلیام آلستون در باب اعتبار معرفت شناختی تجربه دینی

صفحات

 صفحه شروع 151 | صفحه پایان 181

چکیده

 آیا باورهای برآمده از تجربه های دینی موجه هستند؟ ویلیام آلستون می کوشد با تکیه بر هم ساختاری تجربه های دینی با تجربه های حسی نشان دهد که باورهای برآمده از تجربه های دینی هم درست به اندازه باورهای برآمده از تجربه های حسی موجه هستند. در این مقاله می کوشیم, با رویکردی متفاوت, از دیدگاه او در این خصوص دفاع کنیم. در این خصوص, ابتدا نظامِ توجیه معرفتی مبناگرایانه مبتنی بر قابل اعتماد بودن «رویه های معرفتی» را معرفی می کنیم و سپس با برشمردن سه سطح مختلف برای هر رویه معرفتی, قابل اعتماد بودن هر رویه را به قابل اعتماد بودن این سه سطح فرو می کاهیم و در نهایت نشان می دهیم که رویه معرفتیِ مبتنی بر تجربه های دینی, درست به اندازه رویه معرفتیِ مبتنی بر تجربه های حسی قابل اعتماد است, تنها به این دلیل که هر یک از سطوح آن به اندازه سطح متناظر خود در رویـه معرفتی مبتنی بر ادراک حسی قابل اعتماد است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.