مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات حقوق خصوصی (حقوق) | سال:1383 | دوره:- | شماره:66 | صفحه شروع:145 | صفحه پایان:182

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

315

دانلود:

107

استناد:

4

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نظام حق اختراع ایران پس از پذیرش موافقت نامه راجع به جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری (TRIPS)

نویسنده

حبیبا سعید

صفحات

 صفحه شروع 145 | صفحه پایان 182

کلیدواژه

موافقت نامه (TRIPS)Q4

چکیده

 قریب 8 سال است که ایران به طور رسمی تقاضای عضویت در سازمان تجارت جهانی را نموده است. از آنجایی که ورود ایران به این سازمان مستلزم پذیرش نظام تجاری چند جانبه و از جمله موافقت نامه (TRIPS) که استانداردهای حداقلی جهانی را در مورد حمایت از اختراعات توصیه می کند- است؛ و از آنجا که اجرای موافقت نامه (TRIPS) متضمن نتایج مهمی در حوزه های مرکزی توسعه اقتصادی و اجتماعی مانند بهداشت, کشاورزی, تغذیه, تحقیق و توسعه و نظایر آن است؛ لذا این مقاله شیوه ها و روش هایی را برای تضمین منافع ملی ایران در زمان اجرای موافقت نامه (TRIPS) از طریق به کارگیری فضاهای خالی مشخص موجود در موافقت نامه (TRIPS) ارایه می کند. به عبارتی دیگر, حوزه و چشم انداز تعامل در موافقت نامه (TRIPS) برای تضمین منافع ملی ایران جهت حصول به هدف های توسعه مورد بررسی قرار می گیرد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID