مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات حقوق خصوصی (حقوق) | سال:1389 | دوره:40 | شماره:3 | صفحه شروع:189 | صفحه پایان:208

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

149

دانلود:

84

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

دیدگاهی جدید در مشروعیت نظام های حقوقی نوپدید

نویسنده

 شبیری (زنجانی) سیدحسن

صفحات

 صفحه شروع 189 | صفحه پایان 208

چکیده

 یکی از راه های پی بردن به حکم شرعی در نظام فقهی اسلام رجوع به بنای عقلاست. بسیاری از فقیهان پیشین شرط حجیت و اعتبار بنای عقلا را اتصال بنا یا ملاک آن به زمان معصوم (ع) می دانند. در این نوشتار, دیدگاهی جدید ارایه می شود که بر اساس آن در صورت وجود شرایطی خاص بدون لزوم اتصال بنا به زمان معصوم, حجیت آن اثبات می شود. فایده مهم نظریه یافتن مبنایی شرعی برای بسیاری از بناهای عقلایی نو پدید از جمله نظام حقوق مالکیت فکری است.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID