مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات حقوق خصوصی (حقوق)
سال:1389 | دوره:40 | شماره:3
صفحه شروع:335 | صفحه پایان:353

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

615

دانلود:

208

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رهنمودهای تعیین مجازات در انگلستان و ولز

نویسنده

مهرا نسرین

صفحات

 صفحه شروع 335 | صفحه پایان 353

چکیده

 در نظام برخاسته از نظام حقوقی کامن لا, تعیین مجازات جدای از رسیدگی و محکومیت مورد توجه قرار می گیرد و از این رو همواره به صورت مجزا و مستقل بررسی می شود. این امر همراه با این واقعیت که در نظام های مزبور به صورت سنتی همواره محدودیت های قانونی چندان در تعیین مجازات بر قضات محاکم تحمیل نمی گردیده است, منجر به صدور رهنمودهایی در ارتباط با تعیین مجازات شده که هدف اصلی آنها رسیدن به هدفی است که در نظام حقوقی رومی - ژرمنی بر عهده قانون است. این هدف همانا رسیدن به یکدستی در توجیه و اعمال مجازات ها است که در ذیل به آن پرداخته می شود.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.