مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

649

دانلود:

94

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نگاهی اجمالی به نظریه های ذهنی و عینی در سببیت عقود

صفحات

 صفحه شروع 129 | صفحه پایان 148

چکیده

 منظور از سبب امری است که دایر مدار وجود و عدم مسبب بوده و تصور آن مقدم بر تصور مسبب است. مطابق نظریه ذهنی, تعهد جوهر عقد بوده و بنابراین, سبب عقد اراده طرفین است و دیگر امور دخیل در تشکیل عقد, شرط اثرگذاری این سبب هستند. البته منظور از تعهد, التزام طرفین به مفاد عقد نیست, بلکه منظور رابطه ای شخصی است که منشا آثار دیگر عقد باشد. در مقابل, برابر نظریه عینی در سببیت عقود, موضوع قرارداد, اعم از آن که مال, حق یا وضعیت حقوقی خاص (مانند تسالم در عقد صلح) باشد, سبب عقد بوده و دیگر امور دخیل در انعقاد عقد, شرط اثرگذاری این سبب هستند. هر یک از این نظریات مبتنی بر دلایلی است که مقایسه آنها با یکدیگر می تواند پذیرش یکی از آنها را در حقوق ایران ممکن سازد. اعمال هر یک از این نظرات, آثاری در رابطه با تعریف عقد, تعیین طرفین, عنوان و وحدت یا تعدد عقد و اعمال اصل صحت خواهد داشت.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.