مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

141

دانلود:

84

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کاربرد آزمون تقریب میانگین برای تعیین خانوارهای مشمول کمک های نقدی دولت در ایران

نویسنده

بخشوده محمد

صفحات

 صفحه شروع 93 | صفحه پایان 108

چکیده

 هدفمندی برنامه های حمایتی دولت از جمله یارانه ها نیازمند تعیین افراد تنگ دست جامعه است. در این مطالعه روش جایگزین (درآمد) با به کارگیری داده های درآمد و هزینه خانوار سال 1387 برای تعیین خانوارهای مشمول کمک های نقدی دولت پس از حذف یارانه ها آزموده شد. بر اساس نتایج, به جای تشخیص تنگ دستان از روی اندازه درآمد خانوارها, می توان امتیازهای هر خانوار را بر اساس ویژگی های فردی, مالکیت و کیفیت دارایی ها و مکان زندگی سنجید, و اندازه فقر و در نتیجه مستحق بودن آنها را برای دریافت کمک های نقدی تشخیص داد. از جمله کسانی که دارایی هایی مانند خودرو, موتورسیکلت, و کامپیوتر شخصی هستند, باغ دارند, در کالایی بادوام سرمایه گذاری کرده اند, و یا خانه هایی با مساحت 100 مترمربع به بالا دارند, سزاوار دریافت کمک های نقدی نیستند. هم چونین دولت می تواند با گزینش خط هدف 40%, تعداد قابل قبولی از تنگ دستان را به خصوص در مناطق روستایی کشور حمایت کند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.