مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

874

دانلود:

430

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه مخاطره انواع برآوردگرها در مدل رگرسیون چندگانه با خطای t چندگانه

صفحات

 صفحه شروع 95 | صفحه پایان 108

چکیده

 در این مقاله, با فرض اینکه در مدل رگرسیونی خطی چندگانه, بردار خطای تصادفی دارای توزیع t چند متغیره است, برآوردگرهای کمترین توانهای دوم تعمیم یافته, کمترین توانهای دوم تعمیم یافته مقید و تورنجش را برای بردار پارامتر مجهول مدل رگرسیونی بدست می آوریم. سپس با استفاده از تابع زیانهای مربعی و مربعی موزون, مخاطره برآوردگرهای بدست آمده را با یکدیگر مقایسه می کنیم و نشان می دهیم در شرایطی خاص کدامیک از برآوردگرها بر دیگری برتری دارند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  آرشی، محمد، و طباطبایی، سیدمحمدمهدی. (1386). مقایسه مخاطره انواع برآوردگرها در مدل رگرسیون چندگانه با خطای t چندگانه. مجله علوم آماری، 1(2)، 95-108. SID. https://sid.ir/paper/124105/fa

  Vancouver: کپی

  آرشی محمد، طباطبایی سیدمحمدمهدی. مقایسه مخاطره انواع برآوردگرها در مدل رگرسیون چندگانه با خطای t چندگانه. مجله علوم آماری[Internet]. 1386؛1(2):95-108. Available from: https://sid.ir/paper/124105/fa

  IEEE: کپی

  محمد آرشی، و سیدمحمدمهدی طباطبایی، “مقایسه مخاطره انواع برآوردگرها در مدل رگرسیون چندگانه با خطای t چندگانه،” مجله علوم آماری، vol. 1، no. 2، pp. 95–108، 1386، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/124105/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی